Mikroliitti Oy, muinaisjäännöskuvasto. Finnish ancient sites, a gallery by Microlith Ltd
Kangasniemi 11 Pohjaniemi-HetelampiTopografia:

laji, type:asuinpaikka. Dwelling site
ajoitus, dating:late stone age, kivikausi
source:keramiikka, ceramics
maalaji, soil: hiekka, sand (beach & glasifluvial deposition)
vesistö, waterc.:Lake Päijänne/Puulavesi, Rauhajärvi
kuvattu, photo:kesäkuu, june 2000
Koord. KKJ2Pk 3213 10, 6867 32 / 3499 02

Paikalla on opastaulu ja asumuspainanne. Lähes puolet asumuspainanteesta on jäänyt sen päälle kasvaneen rantavallin alle. Rantavalli on ns. Kissakosken syntyä 1834 edeltäneen Kyyveden rantataso n. 101.5 - 102 m korkeustasolla. Valli on jään puristusvoimien tulos. Vallin koko kertoo vedentason olleen lähes samalla tasolla ja lievästi regressiivinen hyvin pitkän ajan. Vallin kasvu asumuspainanteen päälle on tukee aiempia havaintojani (ks. Joutsan inventointi 1992) siitä, että vesistö on Läsänkosken etelä-kaakkoispuolella ollut regressiivinen (Samoin kuin Puulavesi Kälän etelä-kaakkoispuolella) nykyisen lasku-uoman puhkeamiseen saakka. Altaan eteläpuoliskon regressio lienee alkanut kampakeramiikan jälkeen. Sitä ennen on tapahtunut jossain vaiheessa (tyypillisen kampakeramiikan aikana?) nopea vedenlasku koko altaassa Luhangan Tammilahden uoman sulkeuduttua ja uuden lasku-uoman puhkeamisen Hartolassa jälkeen. Tästä Puulan-Kyyveden vedenhistoriateoriasta on seurauksena se,että varhaismetallikautiset ja altaan etelä osassa myös kivikauden lopun ranta-asuinpaikat ovat sedimenttien peittämiä tai nykyisen vedenpinnan alapuolella. Edellä sanottu on ranta- ja muinaisjäännöshavaintoihin perustuva hypoteesi.

Takaisin kuvaston hakemistoon. Back to gallery contents

Mikroliitti Oy:n pääsivulle
Main page of Microlith Ltd