Mikroliitti Oy

Juankosken Karhonveden, sekä Akonveden rantaosayleiskaava-alueiden inventointi.
KOHTEET

JUANKOSKI 6 VÄSTINNIEMI-PITKÄNIEMI N

Mj-tunnus:174-00-0006
Ajoitus:ajoittamaton
Laji:valmistus
Rauh.lk:
Kartta:3333 04 Kotasalmi
x: 6986 33, y: 3558 13
z: 89 +-1
Löydöt:KM 31445 Jussila T 1999, Diar 14.06.1999, kuonaa 62 g 5 kpl. Mahdollisesti rautakuoinaa. Ruskeaa paikoin huokoista ainesta, jossa mahd. kasvipainanteita.
Sijainti: Paikka sijaitsee Muuruveden kirkosta 5,4 km SW, Västinniemen länsipään Pitkäniemen pohjoisrannalla olevalla auratulla hakkuuaukealla, rannasta n. 80 m kaakkoon ja niemen kärjen pohjoisrannalla olevan pellon itäpäästä n. 80 m itään, loivasti pohjois-luoteeseen laskevalla rinteellä.
Kuvaus: Pitkäniemen pohjoisrannan loivalta rinteellä havaitsin metsän äestysvaossa kuonaa (mahd. rautakuonaa tai järvimalmia) suppealla alalla "kasana". Kuona tms. viittaa paikalla tapahtuneeseen metallinvalmistukseen. Mikäli aines on rautamalmia ei paikalla välttä'mättä ole tehty rautaa, mutta metallin valmistukseen kasa kuitenkin viittaa. Mitään uunirakennelmia tai niiden jätteitä, palanutta maata ymss. en paikalla havainnut (vaoissa; koekuoppia en tehnyt). Mielenkiintoiseksi paikan tekee 300 m päässä lounaassa oleva vanhemman metallikauden asuinpaikka (kohde 12). Kuonakasan yhteys asuinpaikkaan ei kuitenkaan ole mitenkään varma. Seudulla on kerätty Juantehtaan tarpeisiin järvimalmia 1800 luvulla. Voisi kuitenkin olettaa, että järvimalmi olisi kasattu rantaan (ja käsitelty eli mahd. pasutettu) rannan tuntumassa. Miksi malmi olisi kuljetettu lähes sadan metrin päähän rannasta, kun samanlaista maastoa, maaperää ja kasvillisuutta on aivan rannassakin? Voidaan ajatella, että malmi on kerätty paikalle silloin kun ranta on ollut lähempänä, eli varhaismetallikaudella. Mikäli kyseessä on kuona, on paikalla ollut rautasulatto tai paja, jolloin rannan läheisyydellä ei ole ajoittavaa merkitystä. Maaperä paikalla on hiekka. Järveen laskeva rinne on loiva. Itäpuolella kallioinen maasto.


JUANKOSKI 7 VÄSTINNIEMI-VALKEINEN 1

Mj-tunnus:174-01-0007 valokuva
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Rauh.lk:
Kartta:3333 04 Kotasalmi
x: 6986 22, y: 3559 31
z: 92 +-1
Löydöt:KM 31444 Jussila T 1999, Diar 14.06.1999, :1 kvartsi-iskoksia 140 g 7 kpl. Joukossa esineen katkelmia. Hyvälaatuista kvartsia.
:2 pii-iskos 4 g 1 kpl. Harmaata piitä.
Sijainti: Paikka sijaitsee Muuruveden kirkosta 5,0 km S, Västinniemen länsiosassa olevan Valkeinen-lahden koillispuolella, rannasta 160 m, tien eteläpuollella olevan pellon itälaidalla, pellon yläosassa olevalla tasanteella tien ja jyrkähkön peltorinteen välisellä alueella. Rastinniemeen (pohjoiseen) vievän tien risteyksestä 100 m länteen.
Kuvaus: Löysin karhitusta pellosta muutaman kymmennen metrin matkalta kvartsi-iskoksia ja esineitä tien eteläpuolisen pellon itäosasta, tiestä 10-30 m, jyrkentyvän rinteen "reunoilta". Alin löytö pellon itäreunassa olevan sähkölinjan tolpan pohjoispuolelta. Pellon länsipäässä en löytöjä havainnut, vaikka maaperässä ja geomorfologiassa ei suurta eroa itäosaan ole (rinne hieman jyrkkenee lännessä). Tein muutaman tuloksettoman koekuopan pellon itäpuoleiselle metsäalueelle. Maaperä paikalla on hiekkaa, glasifluviaalisella harjulla. Rannasiirtymiskronologian mukaan paikka on ollut asumiskelpoinen n. 3000-2200 eKr aikavälillä eli kivikauden lopulla (Pöljän keramiikan aikana).


JUANKOSKI 8 VÄSTINNIEMI-VALKEINEN 2

Mj-tunnus:174-01-0008 valokuva
Ajoitus:vanh metalli
Laji:asunta
Rauh.lk:
Kartta:3333 04 Kotasalmi
x: 6986 22, y: 3559 31
z: 86 +-1
Löydöt:KM 31446 Jussila T 1999, Diar 14.06.1999, :1 kvartsikaavin 24 g 1 kpl. Mitat: 40x25x20.
:2 kvartsi-iskoksia 20 g 3 kpl. Joukossa ydin.
Sijainti: Paikka sijaitsee Muuruveden kirkosta 5,0 km S, Västinniemen länsiosassa olevan Valkeinen-lahden koillispuolella olevassa pienessä niemekkeessä, pellolla, rannasta pari kymmentä metriä.
Kuvaus: Poimin karhitusta pellosta kvartsi-iskoksia ja esineitä n. aarin alalta. Maaperä hienohiekka-hiesu. Topografian perusteella suppeahko alainen asuinpaikka. Korkeussijainnin perusteella paikka on varhaismetallikautinen (n. 1500-600 ekr).


JUANKOSKI 9 VIRRANNIEMI-LUUKKONEN

Mj-tunnus:174-01-0009 valokuva
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Rauh.lk:
Kartta:3333 04 Kotasalmi
x: 6989 55, y: 3558 90
z: 91 +-1
Löydöt:KM 31447 Jussila T 1999, Diar 14.06.1999, kvartsi-iskoksia 115 g 15 kpl.
Sijainti: Paikka sijaitsee Muuruveden kirkosta 2,6 km SW, Matikkasalmen pohjoisrannalla, Lamposaaresta 200 m itään, rannasta 120 m, jyrkähkön rinteen juurella, korkean kallion länsipuoleisessa länteen aukeavassa notkelmassa, ison siirtolohkareen eteläpuolella n. 10 m, rantaan menevästä metsätiestä 120 m kaakkoon.
Kuvaus: Löysin metsänäestysvaoista n. aarin alalta kvartsi-iskoksia ja -esineitä. Löytökohdalla maaperä oli hiekkaa (rantakerrostuma kallioiden välisessä pienessä muinaisessa länteen aukeavassa lahdekkeessa), kun se muutoin alueella on hyvin kivistä hiesu-hietamoreenia. "Asuinpaikka" on hyvin suppea-alalainen. Sitä rajoittaa joka puolelta kostea ja lohkareinen maaperä. Kysessä lienee ehkä jonkinlainen leiripaikka (pyyntipaikka) muinaisen salmen ääreellä. Korkeussijaintinsa perusteella paikka on kivikauden lopulta (n. 2200 eKr.).


JUANKOSKI 10 MUURUVESI-TAIVALLAHTI

Mj-tunnus:174-01-0010
Ajoitus:kivi tai vanh metalli valokuva
Laji:asunta
Rauh.lk:
Kartta:3333 07 Kaavi
x: 6988 46, y: 3563 40
z: 88 +-1
Löydöt:KM 31448 Jussila T 1999, Diar 14.06.1999, palanut luu 1 g 1 kpl. Pieni luunmuru koekuopasta asumuspainanteesta n. 90 m korkeustasolta.
:1 saviastian pala 1 g 1 kpl. Pieni asbestisekotteisen saviastian muru. Koekeuopasta nykyisen n. 2 m korkean rantatörmän päältä.
:2 kvartsi-iskoksia 12 g 3 kpl. Joukossa yksi ydin. Koekuopasta alueen eteläosasta n. 89 m korkeustasolta.
:4 kivi-iskos 9 g 1 kpl. Sädekiviliusketta.
Sijainti: Paikka sijaitsee Muuruveden kirkosta 3,2 km SE, Muuruveden kaakkoisrannalla, maaseutuopiston eteläpuolella n. 700 m, Navaslammen sillasta 350 m luoteeseen, vanhan tien ja rannan välisellä alueella n. 100 m matkalla eri korkeustasoilla. Itäpää on länteen menevän metsätien risteyksen kohdalla, länsipää epävarma.
Kuvaus: Laaja ja hyvin säilynyt asuinpaikka. Ylimmät asuinpaikkahavainnot tien tuntumasta (n. 90 m korkeudelta) ja alimmat aivan nykyisen rantatörmän ääreltä, runsaat pari metriä nykyisen veden pinnan yläpuolella (n. 85 m mpy). Havaitsin alueella pari asumuspainannetta (n. 89 m korkeustasolla). Harjun notkelmassa, nykyisellä rantatörmällä havaitsin kokeuopassa lieden, jonka viereltä tuli palanutta luuta ja pieni asbestisekotteisen keramiikan muru. Alueella on muinaisia rantatörmiä. On mahdollista, että tien koillispuolellakin on asuinpaikka-aluetta ylemmällä tasolla. Varmoja todisteita siitä en nyt saanut. Harjun laella on vanha maisemoitu hiekkakuoppa. Maaperä oli paikalla käydessäni vielä osin vahvasti routainen, joten koekuoppien määrä jäi vähäiseksi. Alueen luotesraja jäi epäselväksi ja tämän hetkinen rajaus perustuu varsin harvaan koekuopitukseen. Kaakkoisraja lienee selvä: rinne jyrkkenee tien ja rannan välillä kaakossa asumiskelvottomaksi. Sen sijaan toisella puolen tietä maasto on kelvollista asuinpaikalle, mutta siellä maaperä vaikuttaa myllätyltä. Asuinpaikka ajoittuu aivan kivikauden lopulle ja varhaiseen rautakauteen (n. 2000 - 0 eKr). Erittäin mielenkiintoinen ja tutkimuksellisesti arvokas paikka, joka sisältänee - kenties katkeamattomana - asutusvaiheet esihistorian murroskohdissa, jolloin ilmaston ohella myös uskomukset ja elinkeinot monin paikoin muuttuivat (ajanjaksolla tapahtineita muutoksia: varhainen maanviljely, metallien valmistus, poltto- ja röykkiöhautaus, ilmaston ensin hidas ja sitten nopea viileneminen etc..). Alue voisi olla myös sopiva pienelle "esihistorian ja luonnonhistorian opastuspolulle".


JUANKOSKI 11 KONTTILAMPI-LAAJALAHTI

Mj-tunnus:174-01-0011 valokuva
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Rauh.lk:
Kartta:3333 05 Kesämäki
x: 6991 82, y: 3554 86
z: 90 +-1
Löydöt:KM 31449 Jussila T 1999, Diar 14.06.1999, :1 saviastian paloja 13 g Koristeettomia asbestisekotteisen astian paloja. Ohutseinäinen, n 2-3 mm paksu seinä, ellei kyseessä ole astian rapautunut pintakerros.
:2 palanutta luuta 1 g 4 kpl.
Sijainti: Paikka sijaitsee Muuruveden kirkosta 6,4 km W, Karhonveden pohjoisrannalla, eteläisimmän konttimäen, Kolmannen-Konttimäen länsi-lounaispuolella, Iso-Konttilammen lounaispuolella, sen laskuojan ja järven yhtymäkohdasta 90 m luoteeseen, Konttilammen talosta 200 m kaakkoon, kesämökille vievän tien kohdalla, mökistä n. 50 m, rantasaunalle vievän polku-uran kohdalla, jyrkän rinteen laella olevassa pienessä tasaisessa lohkareiden ympäröimässä notkelmassa.
Kuvaus: Mökkitien viereen (rannan puolelle) tekemästäni koekuopasta tuli asbestisekotteista keramiikkaa. Tien laidalla olevan pienen kuopan reunalla havaitsin palaneen luun muruja. Paikalla on hiekkakerrostuma kallioiden välisessä pienessä notkelmassa. Sen itäpuolella on lohkareikko. Länsipuolella kalliota ja kauempana tasattu ja peitetty mökin pihamaa. Pohjoisraja on epävarma, mutta kovin kauas tien pohjoispuolelle ei paikka ulottune. Paikka on ollut muinainen saari, jonka kaakkoon pistävässä pienessä niemessä asuinpaikka on. Ympäristö on varsin kivinen Mökkitie peittää suuren osan asuinpaikasta. Noin 1 x 1 m kokoista kuoppaa lukuunottamatta asuinpaikka lienee kuitenkin ehjä, joskin rantasaunalle menevä tossu-ura saattaa rinteen reunaa kuluttaa ja siten myös asuinpaikan reunaa.


JUANKOSKI 12 VÄSTINNIEMI-PITKÄNIEMI

Mj-tunnus:174-01-0012 valokuva
Ajoitus:vanh metalli
Laji:asunta
Rauh.lk:
Kartta:3333 04 Kotasalmi
x: 6986 16, y: 3557 86
z: 87 +-1
Löydöt:KM 31450 Jussila T 1999, Diar 14.06.1999, :1 saviastian paloja 55 g 8 kpl. Asbestisekotteisia saviastian paloja, joissa tekstiilipainanteinen pinta, koristeena kuoppia (seinän läpi) ja painannerivi. Seinän paksuus 5-6 mm. Koekuopasta hiekanottopaikasta n. 40 m itään, rannasta 30 m.
:2 kvartsi-iskos 10 g 3 kpl. Hiekanottopaikan länsireunalta, nykyisen rantatörmän päältä.
Sijainti: Paikka sijaitsee Muuruveden kirkosta 5,7 km SW, Västinniemmen länsipäässä olevan Pitkäniemen etelärannalla. Niemen kärjessä, sen pohjoisrannalla olevan pellon tien vierelle tulevan kulmauksen kohdalta suoraan etelään 50 m, sähkölinjan eteläpuolella n. 10 m, etelärannalla olevan vanhan hiekanottopaikan kohdalla ja sen länsipuolella, ulottuen hiekanottopaikasta arviolta n. 70 m länteen, rannan ja sähkölinjan välisellä alueella.
Kuvaus: Paikka on hyvin säilynyt ja pääosin ehjä. Hiekanotto lienee runnellut asuinpaikka-alueen länsiosaa. Noin 30 m rantatörmästä pohjoiseen ja sähkölinjasta n 18 m etelään, hiekanottopaikan länsipuolella n. 40 m, havaitsin (huonosti erottuvan) asumuspainanteen. Painanteeseen tekemästäni koekuopasta tuli tekstiilikeramiikkaa. Hiekanottopaikan länsireunalta löysin kvartsi-iskoksen. Alueen itäraja ei ole selvä, mutta uskoisin asuinpaikan ulottuvan n. 70 m päähän itään hiekanottopaikan itäreunasta, jossa maaston kohoaminen rajaa ainakin varhaismetallikautisen asuinpaikan. Tein joitain koekuoppia harvakseltaan tien eteläpuoliselle rannalle pellon länsipuoliselle alueelle. Paikoin vielä routainen maa hankaloitti kuoppien tekoa. Idemmäs mentäessä maasto kohoaa samalla rantatörmä kohoaa ja rantaan laskeva rinne jyrkkenee. Lännessä alue rajoittuu soistuneeseen suppakuoppaan, joka on ollut järven lahdekkeena alueen asutuksen aikana. Tien pohjoispuoliselle metsäalueelle en koekuoppia tehnyt. Alueella lienee vielä havaitsemattomia asuinpaikkoja ylemmillä korkeustasoilla, Lautalan talon pohjoispuoleisen harjun tuntumassa. Katselin siellä ohi kulkiessani tieleikkauksia, mutta koekuopitukseen en ryhtynyt. Maaperä alueella on hiekka ja kasvillisuus mäntyvaltaista metsää. Rannansiirtymiskronologian mukaan paikka on varhaispronssikautinen n. 1500-1000 eKr. Keramiikkalöytö (Sarsa-Tomitsa tekstiilikeramiikka) tukee ajoitusta.


JUANKOSKI 13 AKONSAARI-SELKÄNIEMI

Mj-tunnus:174-01-0013
Kylä:Akonvesi
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Rauh.lk:2
Kartta:3333 08 Juankoski
x: 6990 74, y: 3567 04
z: 89 +-2
Tutkim:Jussila T 1999 inventointi.
Löydöt:KM 31525 Jussila T 1999, Diar 20.08.1999, :1 kvartsikaavin 74 g 1 kpl. Makrokaapimen katkelma (hochschaber), mitat 44 x 44 x 27 mm.
:2 kvartsi-iskoksia 14 g 3 kpl.
Sijainti: Akonveden itäosassa olevan Akonsaaren eteläpuoleisen länsikärjen etelärannalla, kärjestä n.200 m itään, rannasta n. 20-30 m, jyrkässä korkeassa rantatörmässä olevalla pienellä hiekkapohjaisella tasanteella.
Kuvaus: Akonsaaren maasto on kivistä moreenia, paikoin savista, paikoin hiekkaista. Selkäniemen etelärannalla on jyrkkä ja korkea rantatörmä. Kärjen alue on hakattu. Hakkuuaukeasta itään rantatörmä nousee ja edelleen jyrkkenee. Noin 30 m hakkuuaukean itärajasta on törmän kupeessa kivetön hiekkapohjainen tasanne, alaltaan n. 20x10 m. Tasanteen rannanpuolella on jyrkkä ja korkea rantaan laskeva rinne. Tasanteen maan (pohjois-) puolella rinne jatkuu edelleen kivisenä ja melko jyrkkänä. Tasanne kapenee ja häviää itään mentäessä rinteeseen. Samalla rinne kaartuu pohjoiseen, rannasta poispäin ja rantatörmä mataloituu. Maaperä on idässäkin hyvin kivinen ja savespitoinen. Asuinpaikasta n. 50 m itään on alavammalla rannalla toinen hakkuuaukea. Rinteessä oleva asuinpaikkatasanne ulottuu länteenpäin "tasanteena" aina lähes hakkuuaukealle asti, mutta se on asuinpaikkan länsipuolella hyvin kivinen, kuten koko niemen alue muutenkin. Kasvillisuus asuinpaikan kohdalla on nuori sekametsä. Asuinpaikka on suppea alainen. Se rajoittuu luontaisesti etelässä, idässä ja pohjoisessa jyrkkään rinteeseen, sekä lännessä kiviseen maastoon, joskin länsiraja ei ole aivan selvä. Poimin tasanteelle tekemistäni kokuopista kvartseja. Havaitsin parissa koekuopassa myös palaneita "kiuaskiviä", sekä palanutta maata.


JUANKOSKI 14 VOUDINSAARI-HOVINSALMI

Mj-tunnus:174-01-0014
Kylä:Akonvesi
Ajoitus:nuor kivi
Laji:asunta
Rauh.lk:2
Kartta:3333 08 Juankoski
x: 6992 35, y: 3566 39
z: 89 +-1
Tutkim:Jussila T 1999 inventointi.
Löydöt:KM 31526 Jussila T 1999, Diar 20.08.1999, kvartsi-iskoksia ja ytimiä 120 g 7 kpl.
Sijainti: Akonveden koillisosassa olevan Voudinsaaren länsipään etelärannalla, Varpasaareen menevän tien pohjoispuolella, n. 80 m Hovinsalmen sillasta, tiestä 5-10 m pojoiseen olevalla hiekkaisella tasanteella.
Kuvaus: Tien pohjoispuolella on muinaisen matalan rantatörmänteen yläpuolella vähäkivinen tasanne, kun muuten maaperä alueella on varsin kivinen ja alemmilla tasoilla lisäksi savespitoinen. Maaperä tasanteen alueella on hiekka (hiekkamoreeni). Tasanne on jokseenkin tien suuntainen. Rantatörmä kaartuu luoteesta - nykyrannasta- tien suuntaan ja häviää idempänä tien alle. Tasanteen pohjoispuolella on nousevaa rinnettä ennen mäen lakea. Tein tälle n. 20 x 30 m laajuiselle tasanteelle liki kymmenen koekuoppaa, joista lähes jokaisesta löytyi kvartsi-iskos. Mitään muuta löytölajia en havainnut, vaikka juuri niitä löytääkseni tein useita koekuoppia. Paikka on kuitenkin "selvä" asuinpaikka, muinaisjäännös. Tasanteella on pari laajaa risu-oksakasaa, joiden alla ehkä lienevät sitten muut löytölajit. Kasvillisuus asuinpaikan kohdalla on mäntyvaltainen sekametsä, muualla ympäristössä valtapuuna on kuusi.


takaisin hankkeen etusivulle

Mikroliitti Oy:n pääsivulle