Karttakuva

Ohjelmaan luetaan massamuistista (kiintolevy, levyke, cd-rom, verkkolevyasema jne.) tai leikepöydältä karttakuva, joka on bittikarttamuodossa. Kyseessä voi olla esimerkiksi skannattu karttaote, itse piirretty karttakuva tai ostettu cd-peruskartta. Ohjelma kykenee lukemaan karttakuvan BMP, JPG, PNG tai TIF (ei lzw-kompressoitua) muotoisesta kuvatiedostosta. Ohjelma lukee ja käsittelee kuvaa sellaisena kuin se on. Kuvan kokoa tai väripalettia ei ohjelmalla voi muuttaa. Karttakuva asemoidaan koordinaatistoon. Tämän jälkeen voidaan tulostaa erilaisia symboleita koordinaattilistasta tai tietokannasta luettujen koordinaattiparien määräämiin karttakuvan kohtiin. Kartalta voidaan digitoida koordinaattipisteitä. Kartalle voidaan piirtää viivoja ja kartalta voidaan mitata etäisyyksiä ja pinta-aloja. Symboleihin voidaan liittää tietoa ja kuvia, jotka saadaan esille kartalla olevaa symbolia osoittamalla. Ohjelma tekee tarvittaessa mittajanan ja symbolien selityksen haluttuun karttakuvan kohtaan. Karttakuvan symboleineen voi tallettaa BMP, JPG, PNG tai TIF muodossa. Kuvan voi tulostaa kirjoittimelle halutussa koossa tai sen voi kopioida leikepöydälle. Symbolit voi tulostaa HTML-Map tiedostoon.

Jos karttakuva on suurempi kuin kartta-ikkuna, niin tällöin näkyy ikkunassa ote (jokin osa) karttakuvasta. Ikkunan kokoa voi muuttaa kuten windowsissa yleensäkin. Kartta ikkunan oikeassa- ja alareunassa on vierityspalkit (ns. hissi ja lossi), joilla voidaan karttakuvaa vierittää ikkunassa (eli ikkunaa eli näkymää karttakuvaan voidaan siirtää vaaka ja pystysuunnassa). Karttakuvan saa "zoomattua" kokonaisuudessaan näkyviin
Karttakuvan koon rajoittaa käytettävissä oleva keskusmuisti. Kuva luetaan kokonaisuudessaan keskusmuistiin näytön asetusten (väritarkkuus = bitit/pikseli) tarkkuudella.

Koordinaatisto, kartan asemointi

Kartta asemoidaan johonkin koordinaatistoon osoittamalla kartalta vähintään kaksi koordinaattipistettä, joiden koordinaatit annetaan ohjelmalle. Kahden pisteen asemointi soveltuu suorille koordinaatistoille, jossa karttakuvan koordinaatisto on näytön suhteen suorassa (kulma alle 1 astetta). Suositeltava tarkka asemointi tehdään kolmen pisteen avulla. Tällöin karttakuva ja koordinaatisto voivat olla vinossa tai kieroja. Asemoinnin jälkeen ohjelma kertoo kartan vasemman yläkulman koordinaatit, ja koordinaatiston mahdollisien vinouden näytöllä ja kuinka monta koordinaattiyksikköä on yksi näytön pikseli (esim. metriä). Tämä viimeksi mainittu luku kertoo millä tarkkuudella koordinaattitietoja voidaan karttalla käsitellä.

Asemointi talletetaan omaan tiedostoonsa. Ohjelma osaa muuntaa suomalaiset peruskoordinaatit yhtenäiskoordinaateiksi. Asemointitiedot voidaan lukea myös peruskartta-cd:n tfw-tiedostoista

Koordinaatit, koordinaattitietokanta

Koordinaatit luetaan tekstitiedostosta, rtf-tiedostosta, leikepöydältä) tai ne kirjoitetaan itse koordinaatti-ikkunaan. Koordinaatti-ikkunassa (ja siihen luettavassa tiedostossa) koordinaattiparit x/y ovat omissa sarakkeissaan. Ensimmäisellä rivillä oletetaan olevan sarakeotsikot. Ohjelma yrittää tunnistaa sarakeotsikoista ne sarakkeet jossa koordinaatit ovat, mutta sarakkeet voi ilmoittaa ohjelmalle itsekin. Tekstitiedosto voi olla tietokanta, jossa yhdellä rivillä on tiettyyn koordinaattipisteeseen liittyvää tietoa jaoteltuna sarakkeisiin. Tälläinen on esim. Excel-taulu, jonka voi siirtää koordinaatti-ikkunaan leikepöydän kautta sellaisenaan, jolloin sarakkeet erotetaan toisistaan tabulaattorilla. Sarake-erotin voi olla mikä tahansa merkki tai merkkijono. Koordinaattidatan voi tallettaa puhtaana tekstinä tai RTF-tiedostona muotoiluineen.

Peruskoordinaatit voidaan muuntaa yhdellä komennolla yhtenäsikoordinaateiksi, samoin koordinaatit voidaan kertoa tai jakaa kymmenellä.
Ohjelma lukee piirrä-komennolla koordinaatti-ikkunan datan riveittäin, poimii riviltä koordinaattiparin ja asettaa kartalle symbolin tämän koordinaattiparin osoittamaan kohtaan (symboli voi olla myös jonkin sarakkeen teksti). Kartalle voi tulostaa myös vain yhden valitun kohteen. Koordinaattilistaa voi selata myös lomakemuodossa:

Koordinaattilista voi sisältää piirtokomentoja. Kullekin riville voi asettaa tiettyyn sarakkeeseen symbolikomennon, jolloin jokaisella rivillä eli koordinaattiparilla voi olla oma symbolinsa. Symbolikomento voi olla myös omalla rivillään, jolloin ohjelma vaihtaa rivin kohdalla symbolin toiseksi. Koordinaattilistassa olevat symbolikomennot voidaan haluttaessa ohittaa.
Ohjelma voi piirtää kartalle viivoja koordinaattiparien välille. Koordinaattilistassa voi olla viivakomentorivejä, joilla ilmoitetaan viivan alkavan tai loppuvan, sekä joilla voidaan määrätä viivan asetukset.

Koordinaattilistasta voidaan hakea sarakkeitten sisällön perusteella rivejä. Hakutulos voidaan sitten tulostaa symboleina kartalle.

Koordinaatit kortistosta

Ohjelma sisältää Paradox ja Dbase (Access) kortistojen käsittelymahdollisuuden. Ohjelmaan voidaan avata jokin mainitun tyyppinen kortisto (myös muita kortistotyyppejä on mahdollista lukea, kuten SQL-server). Ohjelma lukee kortisston tietueesta koordinaattiparin ilmoitetuista kentistä ja piirtää tietuetta edustavan symbolin kartalle. Kartalle voidaan tulostaa vain tietyn tietueen koordinaatit, tai kaikien tietueiden koordinaatit. Kortiston dataa voidaan suodattaa jonkin kentän sisällön perusteella tai hyvin monipuolisesti SQL-lauseiden avulla. Ohjelmassa on SQL-lauseiden laatimiseen helppo ja hyvä avustetoiminto. SQL-lauseet voi osaava käyttäjä tehdä myös itse. SQL-lauseet voidaan tallettaa tekstitiedostoon. Kortiston (myös suodatetun) datan voi siirtää tekstikoordinaatti-ikkunaan.

SQL-avustetoiminto kortistojen datan suodattamiseen. SQL-lauseen avulla voidaan seuloa dataa useasta eri kortistosta. Ohjelmalla voi muokata kortiston sisältöä. Käyttäjä voi itse laatia Paradox, Dbase tai Acces kortiston.


Esittely osa 2 loppu.

Esittely osa 1
Esittely osa 3 tekeillä
Esittely osa 4 tekeillä


Kartta 2 ohjelman pääsivulle

Mikroliitti Oy:n pääsivulle