KILPAILUVIRASTO

 

KONKURRENSVERKET

 

26.8.2002 DNRO786/61/01 1(1)

 

Mikroliitti Oy

Toimitusjohtaja Timo Jussila

Kotitontuntie 17 F

02200 ESPOO

 

 

Kirjeenne 2.7.2001

 

 

 

KILPAILUN AIKAANSAAMINEN ARKEOLOGIA-ALALLE

 

Kilpailuvirasto on toimittamienne asiakirjojen perusteella selvittänyt Museoviraston toimintaa ja arkeologia-alan kilpailutilannetta sekä kilpailun kehittymismahdollisuuksia.  Kilpailuvirasto pitää esittämiänne arkeologia-alan kilpailua haittaavia epäkohtia merkittävinä.  Tällaiset kilpailun esteet heijastavat samalla yleisempää julkisten laitosten ja virastojen sekä yksityisen elinkeinoelämän kohtaamiseen liittyvää ongelmanasettelua.  Tämän vuoksi Kilpailuvirasto on yhdessä Museoviraston edustajien kanssa pyrkinyt arvioimaan esittämiänne arkeologia-alan kilpailua haittaavia epäkohtia ja löytämään niihin ratkaisuja.

 

Kilpailuvirasto katsoo, että arkeologia-alailakin on mahdollista aikaansaada taloudellista kilpailua.  Toimenpidepyyntönne sinänsä on osoitus alan yksityisestä toimeliaisuudesta.  Lisäksi arkeologiahallinnossa on tapahtumassa organisaation muutos, joka nykyistä paremmin mahdollistaa kilpailullisten olojen kehittymistä.

 

Museoviraston toiminta perustuu muinaismuistolakiin.  Lähtökohtaisesti Kilpailuvirasto ei siten voi puuttua tällaiseen erityislainsäädännön ohjaamaan toimintaan, mutta julkisen vallan ja lainsäädännön aiheuttamien kilpailunvääristymien korjaamiseksi virasto voi tarvittaessa tehdä aloitteita ja esityksiä muille viranomaisille tai käydä neuvotteluja näiden kanssa.  Kilpailuvirasto on 23.8.2002 lähettänyt Museovirastolle ja tiedoksi opetusministeriölle oheisen suosituksen toimenpiteiksi, joilla Museovirasto voi edistää kilpailullisten olosuhteiden muodostumista arkeologia-alalle.

 

Asia poistetaan käsittelystä.

 

 

Apulaisjohtaja                            Martti Virtanen

 

Kilpailuasiainneuvos                   Topi Johansson

 

 

Liite:         Suositus Museovirastolle 23.8.2002

 

 


KILPAILUVIRASTO

 

KONKURRENSVERKET

 

23.8.2002 DNRO786/61/2001 1(3)

 

Museovirasto

Arkeologian osasto

PL 913

00101 HELSINKI

 

 

 

 

 

MUINAISJÄÄNNÖSTEN TUTKIMUS JA KILPAILU

 

Toimenpidepyyntö ja Museoviraston näkemys siitä

 

Kilpailuvirasto on selvittänyt Mikroliitti Oy:ltä 21.8.2001 saamansa toimenpidepyynnön sekä sitä täydentäneiden asiakirjojen perusteella Museoviraston toimintaa ja kilpailutilannetta arkeologian alalla.  Kilpailuvirasto on 25.9.2001 käynyt neuvottelun Museoviraston edustajien kanssa Mikroliitin esittämistä arkeologia-alan epäkohdista.  Kilpailuvirasto on vastaanottanut Museovirastolta kirjalliset selvitykset 1 2.2.2002 ja 24.7.2002. Lisäksi Museovirasto on toimittanut Kilpailuviraston käyttöön opetusministeriön asetuksen Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta, Museoviraston hankintaohjeen sekä opetusministeriön 'Kulttuuriympäristöt ja alueellinen toimijakenttä' -ryhmän väliraportin vuodelta 2001.  Kilpailuvirasto on myös tutustunut opetusministeriön toimikunnan museopoliittiseen ohjelmaan ja muinaismuistohallinnon kehittämissuunnitelmiin.  Museoviraston suoritteista ja maksuasetuksesta sekä arvonlisäverosta Kilpailuvirasto on keskustellut valtiokonttorin asiantuntijan kanssa.

 

Museoviraston mukaan Mikroliitin toimenpidepyyntö Kilpailuvirastolle ei anna Museovirastolle aihetta muuttaa menettelyään kiinteiden muinaisjäännösten tutkimisen eikä henkilöstöpolitiikkansa osalta määräaikaisesta työskentelevien työntekijöidensä kohtelussa.  Museovirasto pitää arkeologia-alaa sellaisena erityisalana, jolle kilpailu ei sovellu.  Museoviraston mukaan se toimii viranomaisena.  Viranomaistoiminta ja julkisoikeudelliset suoritteet, joista veloitetaan omakustannushintaiset maksut, eivät ole myöskään arvonlisäverollisia suoritteita. Museovirasto ei myöskään näe elinkeinotoiminnalla olevan kehittymismahdollisuuksia viitaten tässä lähinnä Ruotsin esimerkkiin.

 

Kilpailuviraston näkemys

 

Mikroliitin toimenpidepyynnöllä on yhtymäkohtia viraston vuonna 1998 käynnistämään Julkinen valta markkinoilla - hankkeeseen, jonka tarkoituksena oli lisätä toimivan kilpailun edellytyksiä tilanteissa, joissa julkiset laitokset ja virastot sekä yksityinen elinkeinoelämä kohtaavat.  Tällöin saattavat lainsäädäntö tai hallintokäytäntö tarpeettomasti haitata toimijoiden keskinäistä työnjakoa.

 

 


KILPAILUVIRASTO

 

KONKURRENSVERKET                                                                               2 (3)

 

Saatujen selvitysten perusteella on ilmeistä, että Museovirasto toimii erityislainsäädännön valtuutuksella, jolloin Kilpailuvirasto ei voi puuttua sen toimintaan suoraan kilpailunrajoituslain perusteella.  Kilpailuviraston on kuitenkin puututtava elinkeinonharjoittajien toimintaa vaikeuttaviin menettelyihin.  Julkisen vallan käytön ja lainsäädännön aiheuttamien kilpailunvääristymien korjaamiseksi Kilpailuvirasto voi tarvittaessa muun muassa tehdä aloitteita ja esityksiä muille viranomaisille sekä käydä neuvotteluja osapuolten kanssa vallitsevan tilanteen korjaamiseksi.

 

Muinaismuistolain (295/63) 10 § ei estä kilpailun hyödyntämistä arkeologisissa tutkimuksissa. Vaikka Museovirastolla muinaistieteellisen toimikunnan seuraajana onkin ensisijainen oikeus käsitellä kiinteää muinaisjäännöstä, se voi silti määräämillään ehdoilla antaa toisellekin luvan muinaisjäännöksen tutkimiseen ja vastaanottajan luvalla luovuttaa toistaiseksi muinaisjäännöksen paikallisen hoidon kunnalle, seurakunnalle tai yhtymälle.  Tutkimuslupia kaivauksia varten onkin myönnetty yliopistojen arkeologian oppiaineille, arkeologista toimintaa harjoittaville maakuntamuseoille sekä yksityisille tutkijoille.  Yhteiskunnallinen tilanne on myös muuttunut huomattavasti siitä ajasta, jolloin muinaismuistolaki kirjoitettiin.  Yleisenä pyrkimyksenä on toimia taloudellisesti myös julkisella sektorilla.  Tänä päivänä julkisia hankintayksikköjä, jollainen Museovirastokin on, velvoittaa laki julkisista hankinnoista, joka pyrkii tarjouspyyntömenettelyä hyväksi käyttämällä tehostamaan julkisten varojen käyttöä hankinnoissa.  Samoin muinaisjäännöksiä tutkitaan usein projektimuodossa, ja rahoitukseen saatetaan käyttää myös esimerkiksi EU:n rakennerahaston ja lääninhallituksen myöntämää rahaa.  Projekteissa rahoittaja usein edellyttää taloudellisen kilpailun käyttämistä toimintaa tehostavana moottorina.

 

Saatujen selvitysten mukaan Museovirasto antaa arkeologisen tutkimuksen tarpeellisuutta arvioidessaan lausuntonsa yhteydessä samalla kustannusarvionsa eli oman tarjouksensa.  Mikroliitti on kiinnittänyt huomiota siihen, että sama henkilö voi olla Museoviraston lausunnon ja tarjouksen tekijänä.  Kilpailuvirasto pitää tällaista menettelyä julkisen vallan käytön ja varsinaisen tutkimustoiminnan eroa hämärtävänä ja läpinäkymättömänä.  Kilpailuvirasto on useissa yhteyksissä aikaisemminkin korostanut, että lupa- ja valvontamenettelyn yhdistyminen kilpailevaan palvelutarjontaan saattaa vaarantaa menettelyn kohteena olevien yrittäjien elinkeinotoimintaa ja siten vähentää taloudellista tehokkuutta kilpailunrajoituslain 9 §:n vastaisesti.  Mahdollinen yksityisten palveluntarjoajien kanssa kilpaileva palvelutarjonta olisi pidettävä erillään lupa- ja valvontaviranomaistoiminnasta.

 

Museoviraston mukaan yksityiselle elinkeinotoiminnalle ei arkeologia-alalla ole tilaa.  Kilpailuvirasto katsoo, että viraston saama toimenpidepyyntö sinänsä osoittaa alalla olevan yksityistä elinkeinotoimintaa.  Kun Museovirastosta jatkossa on lisäksi tarkoitus kehittää Museo- ja kuittuuriympäristöalan kehittämiskeskus, jolloin se asiantuntijaorganisaationa voi sopimuksin hajauttaa kuittuuriympäristön suojelutehtäviä riittävät voimavarat ja asiantuntemuksen omaaville maakunnallisille museokeskuksille, antaa tämä Kilpailuviraston käsityksen mukaan tilaa myös potentiaaliselle kilpailulle.

 

Kilpailuvirasto on myös kiinnittänyt huomiota Museoviraston maksuasetukseen ja julkisoikeudellisen suoritteen luonteeseen.  Arvonlisäveroa koskevan hallituksen esityksen peruste-

 
KILPAILUVIRASTO

KONKURRENSVERKET                                                                             3 (3)

 

luissa viranomaistoiminnalla tarkoitetaan samaa kuin valtion maksuperustelain julkisoikeudellisella suoritteella.  Tällaisen suoritteen kysyntä perustuu lakiin tai asetukseen, ja sen tuottamiseen viranomaisella on tosiasiallinen yksinoikeus.  Verottomaksi viranomaistoiminnaksi katsottavaa suoritteita ovat esimerkiksi passi, henkilökortti, haaste, lainhuuto, ulosottotoimet, patentti ja liikennelupa.  Viranomaistoimintaa eivät ole sen sijaan esimerkiksi ammattiopetuksen yhteydessä tuotettujen hyödykkeiden eikä tilaajan pyynnöstä tapahtuvien radonmittausten myynti.  Museoviraston suoritteissa julkisen suoritteen tunnusmerkit eivät näyttäisi puhtaina toteutuvan.  Sen vuoksi opetusministeriö ja Museovirasto voisivat maksuasetusta seuraavan kerran tarkistettaessa kiinnittää huomiota siihen, että julkisoikeudelliset suoritteet rajataan pelkästään julkisen vallan käyttöä edellyttävän suoritteisiin.

 

Suositus

 

Muinaismuistohallinnosta annettu erityislainsäädäntö ei poissulje taloudellista kilpailua ja Museovirastosta on jatkossa ilmeinen tarkoitus muodostaa valvonta- ja kehittämistehtäviin keskittyvä asiantuntijaorganisaatio samalla kun muodostettavilla maakunnallisille museokeskuksille delegoidaan kuittuuriympäristön suojelutehtäviä.  Tällaisessa organisaatiouudistuksessa syntyy useampia päättäjiä ja mahdollisuus useisiin toimijoihin, jolloin potentiaalinen kilpailu voi kehittyä.  Esimerkiksi korkeakoulujen ja alan toimijoiden yhteistyöllä voi syntyä tiukatkin ammattitaito- ja tieteellisyysvaatimukset täyttäviä kaivaustarjouksia.  Samalla maanomistajalle ja muille rahoituksesta vastaaville tahoille voisi syntyä Museoviraston hyväksyttävissä olevia vaihtoehtoisia tarjoajia.

 

Tämän vuoksi olisi tärkeää, että Museovirasto eriyttäisi hallinnollisista päätöksistään oman työn tarjoamiseen tähtäävät menettelytavat, kuten kustannuslaskelmien esittämisen arkeologisen tutkimuksen tarpeellisuutta koskevan lausunnon antamisesta.

 

Lisäksi menettelytapojen arkeologisia tutkimuksia tilaaville ja tutkimuspalveluja tarjoaville tahoille olisi oltava avoimet ja selkeät.  Museovirasto voisi sen vuoksi tarkemmin ohjeistaa tilaajia ja ylipäätään avoimemmin tiedottaa alan menettelytavoista ja kaivausten suorittajista.

 

 

 

 

Apulaisjohtaja                            Martti Virtanen

 

 

 

 

 

Kilpailuasiainneuvos                  Topi Johansson

 

 

 

 

Jakelu:        Museovirasto

 

 

Tiedoksi:         Opetusministeriö

 

 

 

Kilpailuviraston lausunnon esittelyn saatesivulle

Mikroliitti Oy:n etusivulle