Mikroliitti Oy

KIUUVESI-JÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA-ALUEEN UUDET MUINAISJÄÄNNÖKSET, SEKÄ ENNESTÄÄN TUNNETUT LÖYTÖPAIKAT

Kohteet 34-37 ja 43-46 ovat uusia inventoinnissa löytyneitä kohteita.
Kohteet 34-37 ovat suojelukohteita
Muut kohteet ovat löytöpaikkoja, jotka eivät ole suojelukohteita.

Termien selitys:

Mj-tunnus:Museoviraston muinaisjäännösrekisterin kohdekoodi tms.
Ajoitus: perustuu löytömateriaaliin (typologiaan) tai Saimaan rannansiirtymiskronologiaan.
Rauh. Lk: Museoviraston rauhoitusluokkakoodi: 1-2 suojelukohteita.
Löytö: KM = Kansallismuseo + luettelonumero. Löytäjän nimi. Diar = löydön diariointipäivä kansallismuseoon. KUM = Kuopion kultt.hist. museo


KIURUVESI 34 RUUTANANPURO 1
Mj-tunnus:263-01-0034
Ajoitus: nuorempi kivikausi, myöhäisneoliittinen
Laji: asuinpaikka
Rauh.lk: 2
Kartta: 3323 08 Ryönänjoki,
x: 7053 11, y: 3487 57, z: 96 +-1 m
Tutkim: Jussila T 1999 inventointi.
Löydöt: KM 31656, Jussila T 1999, Diar 01.11.1999, :1 kvartsi-iskoksia 42 g 2 kpl. :2 palanut luu 5 kpl.
Sijainti: Paikka sijaitsee Kiuruveden kirkosta 10,2 km SE, Kiuruvesi-järven Ruutananselän eteläpuolella, Luvelahden ja Savonlahden välisellä alueella Heinäkylässä. Ruutananpuron suusta 460 m SSE, Ruutananpuron itäpuolella n. 80-100 m, tilustien alla ja pääosin sen eteläpuolella metsässä, muinaisessa niemessä.
Kuvaus: Asuinpaikka on ehjä ja suurimmaksi osaksi koskematon. Ruutananpuron tilustien sillan kohdalla on muinainen salmi, jonka itärannalla asuinpaikka on. Muinainen niemi on nyt tasalakinen kapea mäenharjanne. Kasvillisuus on kuusivaltainen sekametsä. Maaperä on hiekkamoreeni asuinpaikan kohdalla. Niemen pohjoisranta on maaperältään savisempi. Asuinpaikkahavainnot tulivat tuulen kaadosta ja koekuopasta tien eteläpuolelta n. 100 m sillasta itään. Asuinpaikka ulottunee lännessä muinaisen niemen kärkeen, muutaman kymmenen metrin päähän purosta. Idässä maasto laskee koordinaatipisteestä parin kymmennen metrin päässä, enkä sieltä saanut koekuopista enää havaintoja. Löytökohdalla oli maaperässä havaittavissa likamaata ja pieniä luunmuruja, joista otin pari suurinta talteen.
Ajo-ohje paikalle: Kiuruveden keskustasta Pielaveden suuntaan n. 10 km. Vasemmalla Ruutananlampi peltoaukealla. Muutama sata meriä ennen Runnintien risteystä ja juuri ennen Ruutananpuron siltaa käännytään vasemmalle (pohjoiseen) valkoisen tiilitalon kohdalta. Talon ohitse tilustietä n. puoli km metsään kunnes tullaan sillalle.

KIURUVESI 35 RUUTANANPURO 2
Mj-tunnus:263-01-0035
Ajoitus: nuorempi kivikausi
Laji: asuinpaikka
Rauh.lk: 2
Kartta: 3323 08 Ryönänjoki,
x: 7053 16, y: 3487 68, z: 98 +-1 m
Tutkim: Jussila T 1999 inventointi.
Löydöt: KM 31657, Jussila T 1999, Diar 01.11.1999, :1 kvartsi-iskos 34 g 4 kpl. :2 palanut luu 2 g 6 kpl.
Sijainti: Paikka sijaitsee Kiuruveden kirkosta 10,2 km SE, Kiuruvesi-järven Ruutananselän eteläpuolella, Luvelahden ja Savonlahden välisellä alueella Heinäkylässä. Ruutananpuron suusta 480 m SE, Ruutananpuron itäpuolella n. 10 m, tilustien pohjoispuolella 80 m, rantapellon kulmasta 80 m SSE, tasalakisen mäennyppylän laen luoteispäässä.
Kuvaus: Asuinpaikka on ehjä ja koskematon. Kasvillisuus on alueella kuusivaltainen sekametsä ja maaperä hiekkamoreeni. Mäen laen luoteispäässä, asuinpaikan kohdalla maaperä on vähäkivinen, hiekkaisempi. Paikka on muinainen saari. Asuinpaikka ulottunee lähes koko mäen laen alueelle, joskin kulttuurikerroshavainto tehtiin laen lounaispäästä. Kaakkoispää on kivisempää ja savisempaa maastoa. Löydöt koekuopista. Koekuopissa vahva kulttuurimaakerros. Ajo ohje: ks. kohde 34, josta tilustietä metsän sisässä edelleen 100 m, ja sitten metsään pohjoiseen, kunnes vastaan tulee pieni mäenharjanne, luoteeseen mäen laelle.

KIURUVESI 36 HONKARANTA 1
Mj-tunnus:263-01-0036 (VALOKUVA)
Ajoitus: vanhempi kivikausi
Laji: asuinpaikka
Rauh.lk: 2
Kartta: 3323 08 Ryönänjoki
x: 7056 46, y: 3489 02, z: 116 +-2 m
Tutkim: Jussila T 1999 inventointi.
Löydöt: KM 31658, Jussila T 1999, Diar 01.11.1999, :1 kvartsi-kaavin 2 g 1 kpl. Mitat 20x15x7 mm, pieni kaarevateräinen kaavin. :2 kvartsi-iskoksia 41 g 9 kpl. Hyvälaatuista "vuorikristallia".
Sijainti: Paikka sijaitsee Kiuruveden kirkosta 10,2 km SE, Kiuruvesi-järven eteläosan pohjoispuolella, rannasta n. 900 m koilliseen, Iisalmi-Kiuruvesi tien eteläpuolella 1,3 km, laajan mäen luoteisrinteellä, radalle menevän Honkarannnantien koillispuolella 360 m, Honkaharjun talolle menevän tien kohdalta, hakkuuaukean koilliskulmassa ja kulman itäpuoleisessa metsässä, pienen kalliopaljastuman juurella ja sen etelä- ja itäpuolella.
Kuvaus: Paikka on osin metsänäestyksen runtelema, osin ehjä. Hakkuuakealla poimin hienoja kvartseja äestysvaoista metsän reunasta. Asuinpaikka jatkunee ehjänä aukean itäpuolella metsässä. Asuinpaikka liittynee Muinais-Saimaan korkeimpaan rantaan joka alueella ajoittuu n. 7000-4500 eKr. aikavälille (Saimaan Pielaveden lasku-uoman ajalle).
Maastokartta on alueella varsin epätarkan tuntuinen, joten karttapaikannus ei ehkä ole aivan tarkka. Ajo-ohje: Kiuruvedeltä Iisalmen suuntaan n 8 km, oikealle Honkarannantielle, jota pitkin 1.6 km, jolloin vasemmalle metsätielle, jonka vasemmalla puolen pelto, oikealla raivio ja kauempana oikealla hakkuuaukea, jossa asuinpaikat.

KIURUVESI 37 HONKARANTA 2
Mj-tunnus:263-01-0037
Ajoitus: vanhempi kivikausi
Laji: asuinpaikka
Rauh.lk: 2
Kartta: 3323 08 Ryönänjoki
x: 7056 46, y: 3488 90, z: 115 +-2 m
Tutkim: Jussila T 1999 inventointi.
Löydöt: KM 31659, Jussila T 1999, Diar 01.11.1999, :1 kvartsi-iskos 34 g 12 kpl.
Sijainti: Paikka sijaitsee Kiuruveden kirkosta 10,2 km SE, Kiuruvesi-järven eteläosan pohjoispuolella, rannasta n. 800 m koilliseen, Iisalmi-Kiuruvesi tien eteläpuolella 1,3 km, laajan mäen luoteisrinteellä, radalle menevän Honkarannnantien koillispuolella 280 m Honkaharjun talolle menevän tien kohdalta, hakkuuaukean keskellä (länsi) olevassa aukean kulmassa ja kulman länsipuoleisessa metsässä.
Kuvaus: Poimin kvartseja metsänäestysvaoista, hakuuaukean ja metsän reunalta. Asuinpaikkaa lienee koskemattomana jäljellä metsän puolella. Lähellä kohde 36.

KIURUVESI 43 HONKARANTA 3
Mj-tunnus:263-04-0043
Ajoitus: vanhempi kivikausi
Laji: löytöpaikka (mahd.asuinpaikka)
Rauh.lk: 2
Kartta: 3323 08 Ryönänjoki
x: 7056 61, y: 3488 87, z: 118 +-2 m
Tutkim: Jussila T 1999 inevntoint.
Löydöt: KM 31665, Jussila T 1999, Diar 01.11.1999, kvartsi-kaavin 5 g 1 kpl.
Sijainti: Paikka sijaitsee Kiuruveden kirkosta 8,9 km SE, Honkarannatien koillispuolella 350 m, metsätien kohdalla. Ks. kohteet 36 ja 37.
Kuvaus: Löysin metsätien pinnasta kvartsikaapimen katkelman. Paikalla lienee asuinpaikka. Alue oli varsinaisen tutkimusalueeni ulkopuolella, joten en ryhtynyt tarkemmin koekuopittamaan löytöpaikan ympäristöä. Maaperä alueella on hiekkaa ja kasvillisuus mäntyvaltaista sekametsää.

KIURUVESI 44 TOIVAISENNIEMI
Mj-tunnus:263-04-0044
Ajoitus: vanhempi metallikausi
Laji: löytöpaikka (mahd.asuinpaikka)
Rauh.lk: 2
Kartta: 3323 08 Ryönänjoki
x: 7054 10, y: 3488 56, z: 93 +-2 m
Tutkim: Jussila T 1999 inventointi.
Löydöt: KM 31666, Jussila T 1999, Diar 01.11.1999, kvartsi-iskoksia 53 g 3 kpl. Yhtä lukuunottamatta hieman epämääräisiä iskoksia.
Sijainti: Paikka sijaitsee Kiuruveden kirkosta 10,1 km SE, Kiuruvesi-järven eteläpäässä, Ruutananselän etelärannalla olevan laajan Toivaisenniemen kärkiosassa olevan pellon pohjoisreunassa, kumpareen laella, koillisrannasta 100 m, talosta 200 m länteen.
Kuvaus: Paikalla saattaa olla vanhemman metallikauden asuinpaikka (rantakronologian mukaan n. 1000-500 eKr.). pellosta poimimani kvartsit ovat osin epämääräisiä, mutta toisaalta kvartsien "epämääräisyys" sopisi tämän aikakauden asuinpaikan kvartsimateriaaliin. On syytä varautua siihen, että paikalla on kiinteä muinaisjäännös.

KIURUVESI 45 KARSIKKONIEMI-RYTKYNNIEMI
Mj-tunnus:263-04-0045
Ajoitus: vanhempi metallikausi
Laji: löytöpaikka (mahd.asuinpaikka)
Rauh.lk: 2
Kartta: 3323 08 Ryönänjoki
x: 7057 09, y: 3485 70, z: 94 +-1 m
Tutkim: Jussila T 1999 inventointi.
Löydöt: KM 31667, Jussila T 1999, Diar 01.11.1999, kvartsi-iskos 16 g 1 kpl.
Sijainti: Paikka sijaitsee Kiuruveden kirkosta 5,9 km SE, Karsikkoniemen itärannalla olevassa Rytkynniemessä, talosta 150 m, luoteeseen laskevalla peltorinteellä.
Kuvaus: Poimin pellosta yhden sievän kvartsti-iskoksen. Paikalla on savisessa moreenimaassa hiekkainen rantakerrostuma vanhan ladonpaikan lounaispuolella. Löytö viitta paikalla olevan (rantakronologian mukaan) vanhemman metallikauden asuinpaikka (n. 1500-1000 eKr.), joskin todisteet ovat vähäisiä. On syytä varautua siihen, etä tarkempi tutkimus paljastaa paikalta kiinteän muinaisjäännöksen.

KIURUVESI 46 LAPINNIEMI-IMMOLA
Mj-tunnus:263-04-0046
Ajoitus: vanhempi metallikausi
Laji: löytöpaikka (mahd.asuinpaikka)
Rauh.lk: 2
Kartta: 3323 08 Ryönänjoki
x: 7055 22, y: 3487 45, z: 95 +-1 m
Tutkim: Jussila T 1999 inventointi.
Löydöt: KM 31668, Jussila T 1999, Diar 01.11.1999, kvartsi-iskos ja ydin 215 g 2 kpl.
Sijainti: Paikka sijaitsee Kiuruveden kirkosta 8,5 km SE, Kiuruvesi-järven eteläosassa, Lapinlahden pohjoisrannalla, radasta pari kymmentä metriä pohjoiseen, Immolan talosta 250 m WSW, loivalla etelään laskevalla peltorinteellä.
Kuvaus: Poimin kyntämättömästä olkipellosta kaksi kvartsia. Toinen vaikuttaa ytimeltä ja toinen iskokselta. Kvartsien epämääräisyys sopii rantakronologiseen ajoitukseen, pronssikauden alkupuolelle. On syytä varautua siihen, että paikalla on kiinteä muinaisjäännös.


Kaava-alueen löytöpaikat ja muut kohteet.
Tiedot Heikki Matiskaisen inventointikertomuksen 1977 perusteella. Tarkoista koordinaateista huolimatta löytöpaikan paikannus voi silti olla epätarkka.

KIURUVESI 65 ISOKIVI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:3323 08
x: 7057 24 y: 3484 30 z: 100
Huomiot:Ryönänjoen suusta n. 300 m NW

KIURUVESI 66 LEHTOKAARRE
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:3323 09
x: 7060 16 y: 3484 06 z: 100, paikannus +-200 m.
Tutkijat:Matiskainen H. 1977, Jussila T 1999.
Löydöt:KM 9914:0, 1 kpl, kourutaltta, K. Kämäräinen 1930, Mitat: 426 x 36 x 32 mm. ns. "Kiuruveden kourutaltta", aunuksen viherliusketta, loisto- esine, kyntötöiden yhteydessä
Huomiot:Kiuruveden E-ranta, Lehtokaarteen riihi- tai rantapelto.
Jussila 99:Tarkastin alueen. En havainnut asuinpaikkaan viittavaa. Pellot osin kyntämättömiä. Hiekkamaata, joten asuinpaikka voisi peltoalueella olla.

KIURUVESI 72 LUODELAHTI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:3323 08
x: 7054 41 y: 3486 31 z: 90
Tutkijat:Matiskainen H. 1977, Jussila T 1999
Löydöt:KM 11708:0, 1 kpl, kiviesine, P. Ruotsalainen 1947, Mitat: 158 x 66 x 41 mm. Nk. "Luelehen ukko", nuppi ihmisen pään muotoinen, saven oton yhteydessä
Huomiot:Kiurujärven W-ranta, n. 200 m Luodelahden pohjasta NW, savipohjainen niitty
Jussila 99:Tarkastin alueen. Savenottopaikalla ei voi olla asuinpaikkaa. Esine hukattu veteen. Pari kymmentä metriä löytöpaikasta W, maasto nousee ja muuttuu moreeniksi muinaisen rantatörmän kohdalla (tien W-puolella). Tein koekuoppia törmän päälle mutta en havainnut asuinpaikkaan viittavaa. Paikalla on ollut torppa. Asuinpaikan olemassaolo löytöpaikan kohdalla ylempänä ei ole mahdotonta...

KIURUVESI 117 NURMIRANTA
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:3323 08
x: 7053 26 y: 3488 24 z: 100, paikannus +-400 m.
Tutkijat:Matiskainen H. 1977
Löydöt:KM 2023:0, 1 kpl, reikäkivi, 1880, Mitat: 147 x 121 x 55 mm. Pyöreäreunainen, litteä, reiän läpim. 15 mm, reikä hakattu mol. puolilta.
Huomiot:Kiuruveden S-puoli, Savonlahdesta n. 100 m S, Pelto.

KIURUVESI 124 YLÄPIHA
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:3323 08
x: 7058 94 y: 3486 68 z: 105
Tutkijat:Matiskainen H. 1977
Löydöt:KM 4088:0, 1 kpl, tasataltta, J. Kumpulainen 1898, Mitat: 65 x 44 x 13 mm. vihertävänharmaata kiveä, kauttaaltaan hiottu, poikkil. läh. suunnikas, teränsuu eheä, Löytö pellosta sontakuormia hajoitettaessa
Huomiot:Kiuruveden E-ranta, Iisalmi-Pyhäsalmi maantien SW-puoli

KIURUVESI 125 HANKANIEMI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:3323 09
x: 7060 44 y: 3484 57 z: 110, paikannus +-1000 m
Tutkijat:Matiskainen H. 1977
Löydöt:KM 3160:0, 1 kpl, tasataltta, läh. J. Kauppi 1895, Mitat: 52 x 30 x 9 mm.
Huomiot:Tila sij. ympäristöään ylempänä olevalla moreeniharjanteella, harjanteen rinteet raivattu pelloiksi

KIURUVESI 127 HINGUNNIEMI
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:3323 09
x: 7060 75 y: 3483 16 z: 100, paikannus +-300 m
Tutkijat:Matiskainen H. 1977
Löydöt:KM 2023:83, 1 kpl, tasataltta, 1880, Mitat: 94 x 41 x 17 mm. poikkil. kolmiomainen, teränlasku kaksijatkoinen, terän suu hiukan kaareva, kapenee vartta kohden. Sivusta lohjennut.
KM 2042:0, 1 kpl, tasataltta, läh. A. F. Tikkanen 1880, Mitat: 152 x 50 x 32 mm, poikkil. segmenttimäinen, lähes ehjä, lähes kokonaan hiottu, suota kaivettaessa
Huomiot:Kiuruveden NE-osan Hingunniemi, tila niemen kork. kohdalla

KIURUVESI 218 RYÖNÄ
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:3323 08
x: 7057 40 y: 3485 00, paikannus ±1500 m
Tutkija:Jussila T 1999.
Löydöt:KM 19589:0, 1 kpl, reikäkivi, A. Kärkkäinen 1974, diar. 05.03.1975, Mitat: 163 x 126 x 33 mm. kiillepitoista kiveä, pinta rapautunut, reunat iskemällä pyöristetty. Reikä tehty toiselta puolelta kairaamalla.
Huomiot:Ryönän talon pihanvieripelto. Talo on hiekkapohjaisella kumpareella, ympäristö muutoin savea. Asuinpaikka lienee jäänyt talon pihapiirin alle.

KIURUVESI 234 KARSIKKO
Ajoitus:kivikausi
Laji:löytöpaikka
Kartta:3323 08
x: 7056 82 y: 3486 73 z: 102
Tutkijat:Matiskainen H. 1977, Jussila T 1999
Löydöt:KM 2159:0, 1 kpl, tasataltta, P. Ruotsalainen 1889, Mitat: 129 x 55 x 25 mm. varsipäähän kapeneva, poikkil. Neliskulmainen
KM 6684:0, 1 kpl, pallonuija, P. Ruotsalainen 1902, :2 graniittia, navoilta litistynyt, pinta hakattu.
Huomiot:Kiuruveteen pistävän Autioniemen ranta. Pelto.
Jussila 99:Tarkastin alueen pellot, en havainnut asuinpaikkaan viittaavaa. Osa pelloista kyntämättömiä, joten havaintomahdollisuudet paikoin huonot.


takaisin hankkeen etusivulle

Mikroliitti Oy:n pääsivulle