Lieksan inventoinnin etusivulle

Pielisjärven alueen muinaisjäännösinventointitilanne

Pielisjärven ranta-alueista on yhteismitallisesti ja rantakaavoituksen kannalta tarkoituksenmukaisesti muinaisjäännösinventoitu Juuan alueen rannat, sekä Lieksan alueen itärannat. Lieksan Pielisen länsiranta (Koli-Niinilahti-Hattusaari) on täysin tutkimaton. Enon puoleiset Pielisen ranta-alueet ovat täysin tutkimattomia, lukuunottamatta Uimaharjun aluetta joka on inventoitu v. 2000. Erityisesti Enon puoleiset Pielisen rannat ovat erittäin soveliaita muinaiselle asutukselle. Eteläisellä Pielisellä kaikki muinaisrannat ovat nykyisen rannan tuntumassa tai vain muutamien metrien etäisyydellä siitä. Nurmeksen alueella on suoritettu Helsingin Yliopiston toimesta opetusinventointi v. 1998, jolloin viiden päivän aikana opiskelijat tutkivat koko kunnan aluetta, keskittymättä erityisesti rantakaava-alueen tutkimiseen.

Juuan rantaosayleiskaava-alueen inventoinnissa v. 1997 löydettiin 14 uutta muinaisjäännöstä ranta-alueelta, kun aiemmin niitä tunnettiin yksi.
Nurmeksen alueelta löydettiin v. 1997 inventoinnissa 10 uutta muinaisjäännöstä, joista osa on Pielisen ranta-alueella.
Lieksan itärantojen inventoinnissa v. 2001 löytyi 31 uutta muinaisjäännöstä, joista 27 on Pielisen ranta-alueella.

Pielisen rantakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi on ollut erittäin tuloksellista ja kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun kannalta perusteltua ja hyödyllistä.

Ohessa on kartta Pielisijärven esihistoriallisista asuinpaikoista. Kartasta käy hyvin ilmi edellä selostettu inventointitilanne. Löytötyhjiö Pielisen Enon ja Lieksan alueen länsirannalla johtuu yksinomaan tutkimuksen puutteesta. Nurmeksessakin muinainen asutus lienee ollut tiheämpää


Lieksan inventoinnin etusivulle