Mikroliitti Oy, Soar-käsikirja (03.2002).

päävalikkoon,  pääsivulle

 

 

KARTAT

Sisältö:

KARTAT.. 1

Yleistä. 1

Kartta-kortisto. 2

Kuvan tuonti karttakortistoon. 3

Kuvan poisto. 11

Viitekartta. 15

Linkki ulkoiseen karttaan. 17

Kartta-ikkuna. 25

Kartan tulostus. 33

Karttojen selaus. 46

Paikkojen tulostus kartalle. 51

Rekisterikortissa: Tulosta-Kartalle. 53

Kartta-Soarissa paikkatiedot Soar-rekisteristä. 56

Kuntakortiston kartalle. 58

Koordinaattien täyttö kartalta. 68

Paikkojen hakeminen kartalta. 70

 

Yleistä

Kartta-kortistoon talletetaan paikkakohtaisia karttoja, johon on jo valmiiksi tehty merkintöjä kartalle osuvista paikoista. Kortistoon kannattaa tallettaa suhteellisen pienialaisia karttoja. Kartat on syytä valmistella ennen talletusta kuvankäsittelyohjelmalla tai Kartta-Soar -ohjelmalla (rajaukset ja paikkamerkit ym. selosteet).

Jos samalle karttakuvalle osuu useita paikkoja, talletetaan vain yksi kartta jonkun paikan yhteyteen ja muiden samaa karttaa käyttävien paikkojen yhteyteen viittaus tähän karttakuvaan. Viittaus tehdään automaattisesti Kartta-kortiston komennolla. Kartat tallettuvat yhteen kortistoon eli yhteen tiedostoon, joka on helppo varmuuskopioida ja pitää tallessa. Kartat löytyvät nopeasti, kun ne on sijoitettu tietokannan paikkojen yhteyteen ja niistä tallettuu myös hakutietoa (kunta, nro , paikannimi, kuvaus). Haittana on se, että kartat saa esille vain ohjelmalla, joka osaa lukea BDE:n (Paradox 7) kortistoista blob-tiedostoja (monet ohjelmat osaavat - kuten Access - odbc-ajurien avulla). Tiedostokoko saattaa nousta hyvinkin suureksi.

 

Laaja-alaisemmat yleiskartat kannattaa ehkä (tilanteen ja tarpeitten mukaaan) koota tietokannan ulkoisina tiedostoina johonkin tiettyyn levyhakemistoon. Nämä kartat asemoidaan Kartta-Soar -ohjelmalla. Asemoinnit kannattaa tallettaa kootusti joko karttojen kansioon tai samalle levyasemalle luotuun erityiseen "Asemoinnit"-kansioon. Asemointitiedoston nimi talletetaan jonkin paikan/paikkojen yhteyteen Soarin Linkit-kortistoon tai karttakortiston Kuvaus-kenttään.

Kaksoisklikattaessa näihin kenttiin (joissa on *.ase -tiedoston nimi ja hakupolku) aukeaa Kartta-Soar -ohjelma ja kyseinen asemoitu kartta siihen. Soarissa kohdalla oleva paikka (tai paikat) tulostuu Kartta-Soarin kartalle.

 

Kolmas paikka, mihin kartan voi tallettaa on Kunta-kortisto. Sinne talletetaan koko kunnan kartta. Kunta-kortin kartalle saa tulostettua kaikki kunnan paikat numerosymbolilla. Kartta on asemoitava ennen talletusta Kartta-Soarissa ja asemointitiedosto on luettava kunta-kortistoon.

 

Soarissa on siis kolme tapaa säilöa karttoja:

 

-  Karttakorttiin talletetaan paikkaan liittyvät kartat (kartalle valmiiksi merkattu paikat ym. selitteet, kohtalaisen suppea-alaiset kartat, peitepiirrokset, paikkakohtaiset erikoiskartat ym. Nopea tulostus ja nopeasti karttatieto esiin katsottavaksi. Kartat löytyvät aina nopeasti ja helposti ja ovat kootusti talletettuina kortiston sisälle) .

-  Kuntakorttiin koko kunnan kartta. (paikat voi tulostaa siihen vakiosymbolilla).

-  Linkkinä ulkoiseen karttakuvatiedostoon. Linkki on karttakortissa tai Linkit -kortistossa (Isot karttakuvat joissa paljon paikkoja. Kartta on aina puhtaana käytettävissä ja siihen piirretään symboleita vain pyydettäessä. Monia toimintoja käyttävissä: etäisyydet, pinta-alat ym. Haittana viive kartan esille saamisessa. Kartat hajallaan levyllä alttiina muiden ohjelmien muokkaukselle tms..)

 

Kartta-kortisto

Kortistoon talletetaan jpg, png, tif tai bmp kuvia (lzw kompressoituja tif kuvia ei voi tallettaa). Suosittelen png kuvamuotoa. Se kompressoi eli tiivistää kuvan hävittämättä tietoa. Kaikki ohjelmat. kuten selaimet, tuntevat tämän kuvamuodon. Haittana kuvan hitaahko esilletuonti kun kuva ensin "puretaan" kortistosta. Jpg-muoto on myös hyvä. Se pakkaa kuvan tehokkasti pienemmäksi (käyttäjä määrää pakkaustiheyden eli kuvan laadun), mutta samalla kuvatietoa häviää (pienellä pakkaustiheydellä tuskin havaittavasti). Sisällön kuvaus: Nili-Soar manuaali.

 

Ennen karttakuvan tallettamista kartta-kortistoon, se kannattaa "preparoida" jollakin kuvankäsittelyohjelmalla. Siihen kannattaa merkitä paikka/paikat symbolilla ja numerotunnisteella (sen voi tehdä mm. Kartta-Soarissa). Kuva kannattaa rajata ja käsitellä - parantaa- sopivaksi ennen talletusta.

 


 


Kuvan tuonti karttakortistoon

1) Luodaan tyhjä karttakortti (navigaattorin + nappi).

 

Karttakortti luodaan aina paikkakohtaisesti, jolloin kontekstia ei oletusarvoisesti täytetä. Kontekstin voi täyttää halutessaan itse - tiedoksi mihin kontekstiin kartta liittyy.

 

2) täytetään hakutieto: Kuvaus-kenttä. Knimi-kentässä on kartan paikkakohtainen "nimi", joka on kokonaisluku ja paikan sisällä uniikki. Se ulee automaattisesti. Sen voi muuttaa halutessaan. Tämä "Knimi" säätelee karttojen järjestyksen paikan sisällä. Muut kentät ovat ohjelman omassa käytössä eikä niihin ole syytä kajota.

 

3) Paina Kartta-esiin -nappia (oik. alalaidassa), jolloin kuvaikkuna aukeaa. Klikkaa kuva-ikkunan valikosta "Kuva", jolloin karttakuvan työkalu-ikkuna aukeaa. Siitä nappi lataa kuva, tai selaa kuvatiedostot. Valitse levyltä kuvatiedosto. Paina Open. Kuva on nyt kortistossa (ellet paina karttakortin navigaattorin X-peruuta nappia).

Kuvan poisto

Kuva poistetaan joko työkaluikkunasta "Cut" -nappia painamalla, tai tuomalla korttiin uusi kuva, tai hävittämällä koko kortti navigaattorin - napilla.

Aika ajoin - jos on poistanut kuvia - on syytä ajaa kortiston huolto päävalikon Muut-Huollot-Pakkaus -komennolla. Tällöin kuvat kortiston sisällä "pakataan" uudestaan ja poistoista ym. operaatioista mahdollisesti syntynyt hukkatila hävitetään - kortistotiedoston koko pienenee.

 

Viitekartta

Jos samassa karttassa on useita paikkoja ei karttaa kannata tallettaa jokaisen paikan yhteyteen. Tällöin kartta talletetaan yhteen paikkaan. Tässä paikassa. tämän kartan kohdalla määrätään kartta viitteeksi komennolla Muut-Viitteeksi (vaiihtoehtonä näppäimet ctrl-w). Mennään niihin paikkoihin, joihin tämä sama kartta halutaan liittää ja painetaan siellä karttakortistossa ctrl-alt-w  -näpäimiä tai valikosta  Muut-Viite tähän. Tällöin kyseiseen paikkaan tallettuu ainoastaan viitetieto, mistä kartta löytyy. Selattaessa karttoja, hakee ohjelma automaattisesti viitekartan näkyviin. Samoin tulostuksissa.

Linkki ulkoiseen karttaan

Isoja kuvatiedostoja ja laaja-alaisia karttoja ei ehkä aina kannata tallettaa kortistoon. Ne voivat olla ulkoisina muokkaamattomina "karttapohjina" tiedostoina levyllä. Tällöin talletetaan kortistoon (joko Linkit tai Kartta -kortistoon) ainoastaan tiedoston nimi (ja hakupolku). Karttakortistoon voi tallettaa ainoastaan kartan asemointitiedoston (*.ase) nimen.

Nimen voi kirjoittaa ilman hakuopolkua (siis vain tiedostonimi) jos se sijaitsee Kartta-Soarissa määrätyssä hakulevyllä. Asemointitiedosto on Kartta-Soarin asemointitiedosto, joka pitää sisällään myös karttakuvan tiedostonnimen.

 

Tiedostonnimi voidaan täyttää Kuvaus kenttään osoittamalla se tiedostolistasta, valitsemalla päävalikosta "Muut-hae linkki" -valinta.

 

Kun Kuvaus-kenttään, jossa on asemointitiedoston nimi klikkaa, niin Kartta-Soar ohjelma käynnistyy ja siihen ladataan kyseinen asemointi ja kartta.

Ks. luku Paikkojen tulostus kartalle.

Kartta-ikkuna

Kartta-ikkunan kokoa voi muuttaa vain valikon + - napeilla. Kartan (ja kartta ikkunan) voi pyytää esiin 1/1 koossa eli kuvan kokoisena tai 1/2 kuvan kokoisena.

 

Kun kuvaan klikkaa hiiren oikealla näppäimellä  tulee kuva esiin "täyskoossa" eli 1/1 kokoisena sen hetkisen ikkunan sisällä, ikkunan koon muuttumatta. Tällöin - jos kuva on ikkunaa suurempi - kuvasta näkyy vain osa. Kuvan sivuilla on tällöin hissi ja lossi, joilla kuvaa voi siirtää eli "scrollata" ikkunan sisällä eli katsoa kuvan eri osia. Painettaessa uudelleen kuvaan hiiren oiekalla näppäimellä palautuu kuvan "stretchsaus" eli asetus sen hetkisen ikkunan kokoiseksi.

 

Info- valinnalla saa tietoja karttakuvasta (koko, kuvamuoto, ym. ominaisuudet)

Kuva -valinnalla aukeaa "kuvatyökalu" -ikkuna.

Tulosta -valinnalla tulostetaan karttakuva kirjoittimelle.

Kartan tulostus

Kartta tulostuu karttakortin kuvaikkunan Tulosta -valinnalla. Tällöin aukeaa ikkuna, jossa voi säädellä kuvatulostetta.

 

Tulostusdialogissa voi antaa tulosteen leveyden tai korkeuden millimetreinä. Ohjelmaa muuttaa leveyden tai korkeuden aina niin että kuvasuhde (leveys/korkeus) säilyy. Tulosteen ylä- ja alamarginaalit voidaan määrätä. Kuva voidaan käskeä tulostumaan maksimikoossa eli niin suurena kuin sivulle mahtuu (kuvan korkeus/leveys suhde huomioonottaen). Sivun asento: vaaka tai pysty - voidaan valita normaalisti kirjoittimen asetuksista (nappi kirjoitin). Jos kartta on asemoitu, voidaan valita myös mittakaava, sivukoon puitteissa (toistaiseksi vain Kartta-Soar:issa) . Mittakaava annettaessa muuttuu tulostettavan kuvan mitat leveys- ja korkeus kentissä ja vastaavasti mittakaava kun tulostusmittoja muutetaan. Ohjelma ei ehkä aina osaa tulkita oikein kirjoittimelle määrättyä sivun kokoa. Sen voi antaa "väkisin" koko-kentässä (ei vaikuta kirjoittimeen, vain kuvan koon ja mittakaavan laskentaan). Vastaavasti ohjelma saattaa joskus tulkita väärin myös kirjoittimen tulostustarkkuuden (yleensä 300 tai 600 dpi), joka vaikuttaa kuvan tulostusmittoihin. Tulostustarkkuuden voi tarvittaessa kertoa ohjelmalle tarkkuus-kentässä, kun ensin on kruksattu sen vieressä oleva ruutu tarkkuus.

 

Karttakortin tiedot voi tulostaa erilaisissa muodoissa listana karttakortin valikon Tulosta - Lista. Tulostusmuodot listalle ovat puhdas ascii tabulaattorilla erotettuna sarakkeisiin. Tämä on helppo lukea suoraan esim. Exceliin. Ks. luku Listojen tulostus.

(Soar ver. 1.3 alkaen:)

Jos listaan valitsee kentän "karttakuva", niin tällöin karttakuva tulostetaan listaan linkkinä ja jos tulostuskohde on html tai xml, niin itse kuvasta tehdään oma nettisivu, johon listassa oleva linkki osoittaa.

 

(Soar ver. 1.3 alkaen:)

Karttakortin karttoineen voi tulostaa html-muodossa eli nettisivuna (jonka voi lukea selaimeen, josta voi tulostaa kirjoittimelle) karttakortin valikon Tulosta - www-sivuna.

 

Kartat voi tulostaa myös yhteenvedon kautta nettisivuna, muiden paikkatietojen yhteydessä.

 

Jos mikään Soar:in karttatuloste ei kelpaa, ota kartta tiedoston tai leikepöydän kautta Wordiin tai kuvankäsittelyohjelmaan tms. missä on tarpeisiin sopiva tulostusominaisuus.

Karttojen selaus

Karttoja voidaan selata "nippuina" pikkukuvina karttakortiston valikosta valitsemalla: "Kartta-Selaa kartat" -valinnalla. Tällöin selataan vain näkyvät karttakortit eli jos karttakortisto on alakortistona, niin vain kohdalla olevan paikan kartat näkyvät selauksessa. Valitsemalla "Selaa kaikki kartat" selataan koko karttakortistoa, riippumatta johtokortiston paikasta. Aukeaa selausikkuna:

 

Oikean yläkulman sinisiä nappeja painamalla selataan kortistoa eteenpäin tai taaksepäin. Jos kartat eivät tule näkyviin kunnolla tms. paina "virkistä" -nappia, jolloin selaus kuvat piirretään uudestaan. kartoista voi valita jonkin klikkaamalla siihen (keltaiset reunukset tulevat). Valitun karttan voi tulostaa (valikon Tulosta-komento) tai suurentaa isommaksi painamalla "isoksi"-nappia. Selattaessa tulee rekisteri- ja karttakortistoon kohdalle selattava/valittu paikka ja kartta.

Paikkojen tulostus kartalle

Kohdalla olevan paikan tai kaikki näkyvät (eli rekisterissä suodatetut) paikat saa tulostettua Kartta-Soarissa olevalle kartalle monin eri tavoin. Kartta-Soarissa on oltava asemoitu kartta - mielellään sellainen, johon tulostettavat paikat osuvat.

Rekisterikortissa: Tulosta-Kartalle

Soarin rekisterikortissa valitse päävalikosta Tulosta-Kartalle. Aukeaa kyselyikkuna jossa voi opastaa Kartta-Soaria sinne lähetettävien koordinaattien tulkinnassa.

Tärkein valinta on, haluaako kartalle tulostettavaksi vain kohdalla olevan paikan, vaiko kaikki rekisterissä näkyvät (kenties suodatetut) paikat. Koordinaatin lajin ja mittayksikön Kartta-Soar ehkä tunnistaa oikein, mutta sen voi tässä myös kertoa. Soarista voi lähettää Kartta-Soariin joko xy (kkj1) tai pi (kkj2) koordinaatit. Soarissa koordinaattien oletetaan aina olevan 10 m tarkkudella (6 numeroa). Jos Kartta-Soarissa oleva kartta on asemoitu eri mittayksikössä on se syytä kertoa tässä Soarille, joka muokkaa lähetettävät koordinaatit sopiviksi.

 

Kun painetaan OK-panelia lähtevät koordinaatit Kartta-Soariin, jossa ne menevät listaksi Kartta-Soarin Koordinaatit-ikkunaan. Kartta-Soar piirtää paikat valitulla Symbolilla kartalle. Määritä siis ensin Kartta-Soarissa sopiva symboli, ellet tyydy oletussymboliin.

 

Kartta-Soarissa paikkatiedot Soar-rekisteristä

Kartta-Soar ohjelmasta käsin voidaan lukea paikkoja kartalle Soarin rekisterikortistosta. Tällöin on Soarin oltava auki ja rekisterikortiston johtokortistona. Kartta-Soarin päävalikosta valitaan Soar-Koordinaatit kartalle Soarista. Tällöin aukeaa Kartta-Soarissa kyselyikkuna, jossa - samoin kuin edelleä - kerrotaan tietoja Soarista vastaanotettavista koordinaateista.

 

Soarissa voi ensin suodattaa paikat, jotka kartalle halutaan. Joka tapauksessa Kartta-Soar hakee Soarista ainoastaan ne paikat, jotka osuvat kartalle.

 

Tiedot tulevat Soarista Kartta-Soarin koordinaatit -ikkunaan. Tietojan järjetyksen voi valita, jolloin eri tyyppiset paikat erottuvat ja niiden välille voi laittaa symbolinvaihtokomennon (siis tämä Kartta-Soarissa).

 

Kartta-Soarissa voi avata haluamansa kortiston, kuten Soar-rekisterin suoraan Kartta-Soariin, jolloin Soar-ohjelmaa ei tarvitse sekoittaa karttatulostukseen. Tällöin paikkatiedon suodatus ja tarkastelu ei ole samalla tavalla ja samassa laajuudessa mahdollista kuin Soar-ohjelman avulla tehtäessä. Ks. Kartta-Soar:in manuaali, luku "kortisto".

 

 

 

 

Kuntakortiston kartalle

Kuntakortistoon voi tallettaa kunkin kunnan kohdalle yhden kartan. Jos haluaa kartalle tulostettavan paikkoja, pitää kartta asemoida Kartta-Soarissa. Asemointitiedot luetaan kuntakortistoon karttasivun "hae asemointi" -nappia painamalla ja osoittamalla asemointitiedosto (*.ase). Kartta tuodaan  ja talletetaan kuntakortistoon samoin kuin kartta-kortistoonkin. Kuntakortiston kartta-ikkunaa käsitellään samoin kuin karttakortiston kartta-ikkunaa.

 

Karttakortisto johtokortistoksi (avataan tietokanta klikkaamalla kartta-kortisto - avaa).

Kartta-sivulla painetaan kartta-esiin nappia, jolloin karttaikkuna aukeaa. Jos Kuntakortissa on asemointitiedot näkyvissä, voi korttiin talletetulle kartalle tulostaa kunnan paikat ta rekisterissä kohdalla olevan paikan, painamalla kuntakortissa vastaavaa nappia. Paikan symbolia kartalla voi rajoitetusti säätää. Paikat / paikka tulostuvat kuntakortin kartalle.

 

Klikkaamalla kartalla paikan symbolia, tulee rekisterikortissa kohdalle vastaava paikka.

 

Kartalta voi myös hakea paikkoja. Klikkaamalla kartalle, etsii ohjelma rekisteristä paikkoja annetulta säteeltä (kartta-ikkunan alalaidassa annetaan hakusäde) ja tuo rekisteriin kohdalle ensimmäisen löydetyn paikan. Jos paikkoja ei ole kartalle klikatun kohdan lähellä, tulee siitä ilmoitus: ei ole paikkoja tässä. Hakutuloksen voi ohjata myös erilliseen listaan jossa on kaikki annetun säteen sisällä olevat paikat, sen sijaan että rekisteriin otetaan kohdalle ensimmäinen säteellä oleva paikka. Tämä säädetään ruksaamalla kartta-ikkunan alalaidassa oleva "hakutulos listaan" -kenttä. Jos ei halua paikkoja haettavan kartalle klikattaessa, ota ruksi pois kentästä "haetaan".

 

Koordinaattien täyttö kartalta

Soarin rekisterikortiston koordinaattikentät voidaan täyttää Kartta-Soar -ohjelmassa kartalle klikkaamalla. Kartta-Soarissa vie kursori haluttuun kohtaan kartalle. Paina näppäimiä ctrl-s, jolloin kursorin koordinaatit täyttyvät Soarissa kohdalla olevaan rekisterikorttiin xy-kenttiin. Jos kartan asemointi on tehty metrin tarkkuudella, pyöristyvät koordinaatit Soarissa 10 metrin tarkkuuteen. Huomaa: kartan asemointi oltava Soarissa käytettävässä xy-koordinaatistossa (paitsi 3-kaistalla, jossa myös pi eli kkj2 käy).

Paikkojen hakeminen kartalta

Soariin rekisterin paikkoja voi hakea kartoilta käsin joko Kartta-Soar -ohjelmasta tai Soarin Kuntakortiston kartalta - olettaen että kuntakartta ja sen asemointi on talletettu kunta-kortistoon. Kartta-Soarissa valitaan päävalikosta: Soar-Paikka etsitään Soarista. Tällöin aukeaa kyselyikkuna, jossa voidaan kertoa Soarille minkälaisia koordinaatteja kartalta lähetetään, sekä hakusäde miltä säteeltä annetusta (kartalle klikatusta) pisteestä paikkoja Soarista etsitään. Oletuksena on kartalla käytetyn Symbolin koko hieman suurennettuna. Hakusäde annetaan aina metreinä. Kartta-Soarin ikkunan alalaitaan tulee teksti SOAR HAKU -joka kertoo sen, että Kartta-Soar on tilassa, jossa kartalle klikkaus hakee aina Soarista paikkoja.

Nyt kun kartalle klikataan, menee klikkauskohdan koordinaatti Soar-ohjelmalle joka toimii tapauksessa kahdella eri tavalla - valinnan mukaan (valinta tehdään rekisterin päävalikon Muut-kartalta haku listaan -valinta kruksaamalla / pois kruksaamalla).

1) Soar etsii avoinna olevasta tietokannasta kaikki paikat, jotka ovat annetun hakusäteen sisällä klikatusta pisteestä ja tekee niistä listan Tulos-ikkunaan.

2) Soar etsii ensimmäisen hakusäteelle osuvan paikan.

Kummassakin tapauksessa rekisterin suodatus on voimassa, eli etsitään vain näkyvistä korteista.

 

Kuntakortiston kartta-ikkunassa toiminto on saman kaltainen kuin edellä kuvattu. Hakusäde annetaan ja kruksataan ikkunan alalaidassa "haetaan" kenttä, jolloin kartalle klikattaessa tulee rekisterissä esiin ensimmäinen säteellä oleva paikka.

 

 

 

Mikroliitti Oy, Soar-käsikirja (03.2002).

päävalikkoon

pääsivulle