(2.1) DOKUMENTTI-kortistoJOHDANTO. - Arkeologinen lähdeaineisto koostuu havainnoista eli havaintoaineistosta sekä löydöistä ja näytteistä eli löytöaineistosta. Nili-tietokannassa arkeologinen havainto on paikalla todettuja seikkoja kuvaileva ja arkistoitu dokumentti, joka voi olla teksti (raportti, luettelo), kuva (valokuva, maalaus/piirros) ja/tai kartta. Arkeologinen löytö taas on paikalta talletettu ja luetteloitu konkreettinen artefakti, ekofakti tai geofakti (kahdesta jälkimmäisestä kategoriasta yleensä vain näytteitä, jotka Nili rinnastaa löytöihin). Jos 'faktia' ei olisi otettu talteen, siitä olisi tullut vain muistiin merkitty havainto.

Museovirastossa arkeologinen lähdeaineisto yleensä arkistoidaan ja varastoidaan kahden eri kriteerin mukaisesti. Havaintoaineisto arkistoidaan tavallisesti kuntakohtaisessa topografisessa järjestyksessä, jolloin ensimmäisenä hakukriteerinä on kunta. Löytöaineisto ja siihen välittömästi liittyvä tieto taas varastoidaan ja arkistoidaan diarion mukaisessa numerojärjestyksessä, jolloin ensimmäisenä hakukriteerinä on luettelon päänumero.

Paikan arkeologinen aineisto saadaan kertymistapahtumissa. Esimerkiksi soranotto, joka paljastaa arkeologisia löytöjä, on yksi tapahtuma, arkeologin löydön johdosta tekemä tarkastus raportointeineen on toinen tapahtuma, tarkastuksen perusteella tehty kaivaus on kolmas tapahtuma, uusien löytöjen paljastuminen soranoton taas jatkuessa on neljäs tapahtuma jne. Kertymistapahtuma tuottaa paikalta aineistoerän, ja tapahtumista muodostuu paikan arkeologisen lähdeaineiston kertymishistoria.

Nili tarkastelee aineistoa paikka- ja aineistoeräkohtaisesti. Yhden ja saman tapahtuman tuottama aineistoerä on toisinaan syystä tai toisesta jakautunut osiin, joita nyt säilytetään erillään toisistaan. dokumentti-kortistossa tällaiset erilleen joutuneet osat käsitellään erillisinä aineistoerinä, siis muodollisesti eri tapahtumien tuotoksina.

dokumentti-kortiston objektina on kertymistapahtuman tuottama aineistoerä, mikä merkitsee, että jokaisen paikan jokaisella aineistoerällä on oma kortti. dokumentti-kortiston tiedoista voidaan tulostaa paikan arkeologisen lähdeaineiston kertymishistorian eli tutkimushistorian yhteenveto.

dokumentti-kortissa on 14 tietopaikkaa (kenttää ja painiketta). Ne on järjestetty kuudeksi temaattiseksi vyöhykkeeksi, jotka ovat: (1) otsikko, joka nimeää paikan/kontekstin, johon dokumentti liittyy; (2) toimitus, joka luonnehtii aineistoerän tallettumiseen johtanutta toimitusta, (3) tapahtuma, joka luonnehtii aineistoerän kertymistapahtumaa; (4) täydentävä tieto; (5) teksti, joka tarkoittaa skannattua ja tekstiksi luettua tutkimusraporttia; ( 6) painike, josta saadaan näkyviin dokumkuva-kortistoon kuvana skannattu teksti sekä mahdolliset raporttiin liittyvät kartat yms esitykset. dokumentti-kortistoa voi tarkastella sekä korttikohtaisesti että taulukkona.

dokumkuva-kortisto puolestaan toimii ainoastaan dokumentti-kortin alaisuudessa eikä Nilin käyttäjä joudu sen kanssa erikseen tekemisiin.

Tietopaikat selostetaan täyttöjärjestyksen mukaisesti vyöhykkeittäin ja riveittäin vasemmalta oikealle. Tähdellä (*) merkityt kortistot ja liitteet, joihin seuraavassa viitataan eivät vielä ole käytettävissä. on viittaus; on indeksoidun tietopaikan merkki.OTSIKKO. - dokumentti-kortin otsikko koostuu neljästä paikkaa/kontekstia nimeävästä kentästä. Paikan/kontekstin uniikki nimi muodostuu otsikon indeksoiduista kentistä kunta, nro ja konteksti. Uniikki nimi linkittää Nili-tietokannan kortistot toisiinsa. Neljäntenä nimi-kenttä täydentää nimi-informaatiota mutta ei ole uniikin nimen osa. rekisteri-kortisto.

Kunta (A 20). - Paikan sijaintikunnan virallinen nimi.

Nro (S). - Paikan kuntakohtainen numerotunnus.

Konteksti (S). - Kontekstin paikkakohtainen numerotunnus.

• dokumentti-kortti voi olla kontekstikohtainen tai paikkakohtainen. rekisteri-kortin konteksti-kentän automaattisesti täyttyvänä minimiarvona on 1, joka automaattisesti syöttyy myös muiden kortistojen konteksti-kenttään. Eri komennolla on mahdollista syöttää dokumentti-kortin konteksti-kenttään poikkeava kontekstinumero 0, joka ilmaisee paikkakohtaisuuden.

Nimi (A 30). - Paikan nimi.TOIMITUS. - Paikan arkeologinen lähdeaineisto saadaan kertymistapahtumissa. Tapahtumavuosi, aineistoerän tallettumiseen keskeisesti vaikuttanut henkilö ja toiminta (josta Nili käyttää nimitystä toimitus) ovat tutkimushistorian kannalta tärkeitä tietoja ja sellaisina merkittäviä hakukriteerejä.

Vuosi (S). - Tapahtumavuosi.

• Kenttään merkitään tiedossa oleva tapahtumavuosi. Sen puuttuessa merkitään 0. Tapahtumavuosi voi olla huomattavastikin dokumentin päiväystä vanhempi.

Tekijä (A 25). - Dokumentin tekijän nimi.

• Kenttään merkitään tapahtumasta kertovan dokumentin allekirjoittajan, useimmiten tutkijan nimi Nili-tietokannan henkilönnimistandardin mukaisesti:

Sukunimi, väli, etunimen etukirjain; jos etukirjaimia on useita, jälleen väli, etukirjain jne [esim Ailio J, Meinander C F].

Jos etunimen ensimmäinen äänne ilmaistaan kahdella kirjainmerkillä, noudatetaan kirjoittajan omaksumaa käytäntöä [esim Appelgren-Kivalo Hj, Carpelan C].

Jos sukunimessä on etuliite (af, de, von jne), viimeisen etukirjaimen jälkeen tulee väli minkä jälkeen etuliite [esim Hällström O af].

Jos tekijöitä on kaksi, ensimmäisen henkilön viimeisen etukirjaimen tai sukunimen etuliitteen jälkeen tulee väli, &, väli ja seuraavan henkilön nimi [esim Miettinen T & Miettinen P].

Jos tekijöitä on kolme tai useampia, merkitään vain ensimmäisen henkilön nimi, jonka viimeisen etukirjaimen tai sukunimen etuliitteen jälkeen tulee väli minkä jälkeen et al (latinan sanoista et alii 'ja muut') [esim. Lavento M et al].

Jos henkilön nimi on tuntematon, kenttään merkitään Anon.

Pisteet ja pilkut ohjelma pyyhkii automaattisesti heti pois, niitä ei käytetä.

Toimitus (A 11). - Toimitus, jossa aineistoerä tallentui.

toimitus-kenttään ei voi itse kirjoittaa mitään vaan termi saadaan valikosta:

epätiet epätieteellinen toimitus

inventointi

kaivaus

kartoitus

tarkastus

muu tunnettu luokittelematonTAPAHTUMA. - Toimituksesta johtuvan dokumentin päiväys, toimituksen teettäjä ja tapahtumaan johtaneen aloitteen luonne ovat nekin tutkimushistorian kannalta tärkeitä tietoja ja sellaisina merkittäviä hakukriteerejä.

Pvm (D). - Toimituksesta johtuvan dokumentin päiväys.

• Kenttään merkitään tapahtumasta johtuvan dokumentin päiväys [esim 9.5.1950].

• Jos dokumenttia ei ole päivätty, kenttään merkitään laitoksen kirjaama vastaanottopäiväys.

• Jos vain kuukausi ja vuosi tai ainoastaan vuosi on tiedossa merkitään kuukauden tai vuoden viimeinen päivä (esim 31.12.2000). Vuodenkin puuttuessa kenttä jää tyhjäksi.

Laitos (A 15). - Toimituksen teettäjän nimi.

• Kenttään kirjoitetaan toimituksen teettäjä(yhteisö)n nimi. Museoiden ja laitosten virallisia nimiä ja lyhenteitä on luetteloitu liitteeseen 'Nimiä ja lyhenteitä ...'*. Jos on kyse satunnaisesta epätieteellisestä tapahtumasta ( tapahtuma), kenttään kirjoitetaan: yksityinen.

Tapahtuma (A 10). - Tapahtuman aiheuttaja.

• Suuri osa Suomen arkeologisista paikoista on tullut tutkimuksen tietoon satunnaisissa epätieteellisissä löytötapahtumissa. Ne ovat usein johtaneet muinaismuistolain edellyttämiin hallinnollisiin toimenpiteisiin ( toimitus). Tieteellisiä tutkimushankkeita ovat käynnistäneet lähinnä laitokset ja museot, mutta myös yksityiset ovat tehneet aloitteita.

tapahtuma-kenttään ei voi itse kirjoittaa mitään vaan termi saadaan valikosta:

epätiet satunnainen tapahtuma, jossa aineiston tallettaminen ei ole tapahtunut tieteellisesti valvotuissa olosuhteissa

hallinto Museoviraston aloitteesta muinaismuistolain nojalla suoritettu toimi

tutkimus yliopiston tai muun yhteisön tieteellinen tutkimushanke

yksit yksityisen aloitteesta toteutettu tieteellinen tutkimusTÄYDENTÄVÄ TIETO. - Täydentävää tietoa on käyttäjän oma hakukriteeri ja kortin viimeisimmän muutoksen päivämäärä.

Merkki (A 6). - Käyttäjän oma kenttä.

• Kenttä, johon käyttäjä voi halutessaan tehdä oman merkinnän, esimerkiksi (tilapäisen) hakukriteerin. Voi listamuodossa täyttää/tyhjentää hiiren napsauksella.

Muutos (D). - Käsillä olevan kortin viimeisin päivitys.

• Päivämääräkenttä, joka päivittyy automaattisesti, kun jokin tieto dokumentti-kortissa muuttuu.TEKSTI JA KARTTALIITTEET. - Tekstinä tai kuvana talletettu tutkimusraportti karttaliitteineen. Raportin(valo)kuvat ja yleistä sijaintia valaisevat kartat talletetaan skannattuina valokuva ja kartta-kortistoihin.

Teksti (M). - Tekstiksi talletettu dokumentti.

• Memo-kenttä, johon tallennetaan tietokoneella laaditut raportit. Myös hyvälaatuisella kirjoituskoneella laaditut dokumentit voidaan skannata ja tekstiksi luettuina tallettaa tähän tietopaikkaan.

Dokumentti kuvana (G). - Digitalisoituna kuvana talletettu tekstidokumentti, kartta tms.

• Kortin alalistassa olevasta painikkeesta saadaan näkyviin kuvana talletettu teksti.

• Suuri osa varhaisista tutkimusraporteista on kirjoitettu käsin tai huonolaatuisella kirjoituskoneella, jolloin skannauksen tuloksen lukeminen tekstiksi ei ole mahdollista. Sellaiset dokumentit talletetaan kuvatiedostoina dokumkuva-kortistoon.


Alkuun

Käsikirjaan

Mikroliitti Oy:n pääsivulle