(7) KUNNAT-kortistoJOHDANTO. - Arkeologista aineistoa on Suomessa perinteisesti tarkasteltu kuntakohtaisesti. Tähän pohjautuu nopean ja monipuolisen tarkastelun mahdollistavan kunta-kortiston luominen arkeologisen tietokannan yhteyteen.

kunnat-kortisto poikkeaa edellä esitellyistä kortistoista siten, että se on liitetty muihin kortistoihin ainoastaan kunnan nimen perusteella, ei paikka-/kontekstikohtaisesti. Jostakin muusta kortistosta kuntakorttiin siirryttäessä tulee kohdalle kuntakortiston vastaava kuntakortti. Jos taas tietokantaa selataan kuntakortistosta käsin tulee muista kortistoista näkyviin kaikki kuntakortistossa kohdalla olevan kunnan kortit, Näin tietokantaa voidaan tarkastella paitsi paikka/kontekstikohtaisesti, niin myös kuntakohtaisesti (suunnitteilla on myös maakuntakohtainen tarkastelumahdollisuus kunnat-kortistosta käsin).

kunnat-kortistosta täyttyy rekisterikortistoon automaattisesti vastaava julkisen hallinnon suosituksen mukainen maakuntanumero. Myös kuntakenttien valintalistat lue-taan kuntakortistosta.

kunnat-kortti jakautuu kahteen lohkoon, otsikkoon (vasemmalla) ja tietolohkoon (oikealla). Tietolohko jakautuu edelleen neljään osioon, jotka ovat yleistietoja, lista, erikoistietoja ja kartta. Osiot saadaan näkyviin kielekkeiltä. Yleistieto- sekä erikoistieto-osio ovat memo-kenttiä, joihin talletetaan otsikoiden edellyttämiä tietoja kunnasta. Vastaavia osioita on mahdollista tarpeen mukaan lisätä. Lista-osiossa on taulukkona 11 kenttää, jotka koskevat hallinnollista aluejakoa ja paikantamista. Kartta-osion keskeisenä sisältönä on kunnan kartta, joka saadaan esiin painikkeelta. Itse kortissa on kolme vyöhykettä: (1) kuntakartan asemointitiedot (2) kartan käyttöä ohjaavia painikkeita ja rastipaikkoja; (3) painikkeita talletettujen kartta- ja kartan asemointitietojen hakuun ja vientiin. Kuntakartalle voi tulostaa rekisterikortiston paikkoja eri symboleilla.

kunnat-kortin eri osioiden tietopaikat (kentät ja painikkeet) selostetaan täyttöjärjestyksen mukaisesti vyöhykkeittäin ja riveittäin vasemmalta oikealle. Tähdellä (*) merkityt kortistot ja liitteet, joihin seuraavassa viitataan eivät vielä ole käytettävissä. on viittaus; on indeksoidun tietopaikan merkki.OTSIKKO. - kunnat-kortin otsikkotiedot sijaitsevat kortissa vasemmalla olevassa palstassa. Siiihen tulostuat automaattisesti alla olevat tiedot. Otsikkopalstassa olevaantilaan voidaan erikseen syöttää digitalisoitu kuva kunnan vaakunasta. - Kuva 7 a.

Kunta. - Paikan sijaintikunnan virallinen nimi.

Knro. - Kuntanumero.

Kuntanumero on valtakunnallinen julkisen hallinon suosituksen (JHS 110) mukainen numerotunnus.

Maakunta. - Maakunnan nimi.YLEISTIETOJA. - Sekalaisia tietoja kunnasta. - Kuva 7 a.

Yleistietoja (M). - Vapaa tekstikenttä.

• Memo-kenttä tekstimassan tallennusta varten.LISTA. - Osin laajentavaa ja osin täsmentävää paikkatietoa. - Kuva 7 b.

Merkki (A 6). - Käyttäjän oma kenttä.

• Kenttä, johon käyttäjä voi halutessaan tehdä oman merkinnän, esimerkiksi (tilapäisen) hakukriteerin. Voi listamuodossa täyttää/tyhjentää hiiren napsauksella.

Kunta (A 20). - Paikan sijaintikunnan virallinen nimi.

• Indeksoitu kenttä kunta liittää kunnat-kortiston Nili-tietokannan muihin kortistoihin.

Kunro (A). - Julkisen hallinnon suosituksen mukainen kuntanumero.

Maakunta (A 00). - Maakunnan nimi.

Maakunta on kuntaa suurempi hallinnollinen alue, joka vastaa maakunnan liiton aluetta. Euroopan Unionin NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) alueluokitusjärjestelmässä maakunta edustaa 3 tasoa. Alueluokitukset. Kunnat 1998. Tilastokeskus. Käsikirjoja 28. Helsinki 1998.

Mknro (A). - Julkisen hallinnon suosituksen mukainen maakunnan numerotunnus.

• Täyttyy automaattisesti täältä rekisterikorttiin.

Piste (A 30). - koordinaattien x ja y edustaman maastopisteen kuvaus, mitä koordinaatit osoittavat.

• Pisteeksi valitaan yleensä kuntakeskuksesta helposti tunnettava kohde, joka todennäköisesti tulee säilymään erilaisista muutospaineista huolimatta, esim kirkko, asema, iso silta tms.

• Kentän teksti tulee sellaisenaan automaattisesti rekisterikortin sijainnin kuvaukseenkun pyydetään täyttämään sijainti automaattisesti. Tällöin ohjelma laskee paikan etäisyyden ja suunnan kuntakortin xy -koordinaateista.

X (N). - x-koordinaatti (10-metrinä 6 numerolla).

Y (N). - y-koordinaatti (10-metrinä 6 numerolla).

Koordinlaji (A 2). - xy tai pi, eli mikä on em xy-koordinaattien järjestelmä.

Ruotsi (A 20). - Kunnan ruotsinkielinen nimi

• Merkitään, jos sellainen on.

Elaatu. - Erikoistiedon meta-kenttä.

• Ohjelman sisäiseen käyttöön.ERIKOISTIETOJA. - Erikoistietoja kunnasta. - Kuva 7 c.

Erikoistietoja (M). - Vapaa tekstikenttä.

• Memo-kenttä tekstimassan tallennusta varten.KARTTA. - Kartta-osion keskeisenä sisältönä on kunnan kartta, jota voidaan tarkastella ja käsitellä ja jolle on mahdollista tulostaa rekisteri-kortiston paikkoja eri symboleilla. Kortilla tiedot jakautuvat kahdeksi lohkoksi, joista vasemman puoleinen käsittää kartan asemointitiedot ja oikean puoleinen kartan käsittelytiedot. - Kuvat 7 d, 7 e.KUNTAKARTAN ASEMOINTITIEDOT. - Kartan voi asemoida koordinaatistoon. Asemointitiedot tallettuvat asemointi-kenttiin. Tiedot haetaan Kartta-Soar -ohjelman tekemästä asemointiedostosta. Kun kartta on asemoitu koordinaatistoon, näkyy kartan alakulmassa kursorin kohdan karttakoordinaatit. Kartalle voi tällöin tulostaa paikkoja tietokannasta erilaisin symbolein.

Asemointitiedoissa on kuvan kahta eri pikseliä vastaavat karttakoordinaatit, sekä koordinaattien laji (pi/xy) ja mittayksikkö (metriä, 10 metriä).

Kortin alaosassa ohjelma ilmaisee kartan ominaisuuksia, joita ovat:

- kartan NW-kulman koordinaatit

- näytön (yhden) pikselin koko kartalla metreinä

- (karttakuvan koordinaatiston) kulmakerroin, eli kuinka vinossa karttakuva on.KUNTAKARTAN KÄSITTELYTIEDOT. - Kortissa on painikkeita ja syöttökenttiä kartan käsittelyyn. Nämä tiedot eivät talletu.

Kartta esiin (painike). - Korttiin talletettu kartta.• Korttiin talletettu kartta saadaan (korttina) näkyviin painikkeelta. Karttakortin sisältöä selostetaan jäljempänä. - Kuva 7 e.

Kunnan kohteet kartalle (painike). - Rekisteröidyt paikat.

• Ohjelma tulostaa painikkeelta kartalle kunnan kaikki rekisterikortiston paikat, joista on koordinaatit talletettu. Kartan on oltava asemoituna.

Kohde kartalle (painike). - Kohdalla oleva paikka.

• Ohjelma tulostaa painikkeelta rekisterikortistossa kohdalla olevan kohteen kartalle. Kartan on oltava asemoituna.

Symboli (valintapisteet). - Karttamerkki.

• Valintapisteeltä määritellään yhden tai usean kartalle tulostettavan paikan symboliksi:

neliö

ympyrä

ei sym

Symbolin koko (valikko). - Karttamerkin koko.

• Valikosta määritellään karttamerkin suhteellinen koko eli halkaisijan pituus (ei mittakaaassa).

Symbolin väri (painike). - Karttamerkin väri.

• Hiiren napsauksella saadaan esiin värivalikko, josta valitaan kartalle tulostettavan symbolin sisustan väri (reunaviivat aina mustia).

Kohteen numero (ruutu). - Paikan numero näkyviin.

• Hiirellä rasti ruutuun ja karttamerkin sisälle tulostuu kohteen numero.

Hae asemointi (painike). - Asemointitietojen haku.

• Tarvittaessa haetaan painikkeelta asemointitiedot Kartta-Soar -asemointitiedostosta.Asemoi tässä (painike). - Ei käytössä tässä Soar-versiossa.KARTTAKORTTI. - Karttakortti koostuu karttaotteesta ja sen alapuolella olevasta tietovyöhykkeestä.

Tietovyöhykkeessä vasemmalla näkyvät allekkain kartalla liikkuvan kursorin koordinaatit ja niiden oikealla puolella vastaavasti mittayksikkö (m, 10 m) sekä koordinaattilaji (xy, pi). Valikosta määritellään hakusäde ja rastin napsauttaminen ruutuun tuottaa hakutuloksesta listan. Rasti toiseen ruutuun, kursori kartalle haluttuun paikkaan ja hiiren vasen klikkaus käynnistää haun. Painikkeelta pyyhitään kartta tarvittaessa. Rasti alaoikealla olevaan ruutuun käynnistää mittauksen kulmasta. - Kuva 7 e.

Alla kuvassa on kunnan kartta otettu esiin ja siihen on tulostettu kunnan paikat neliönä, jonka sisälä on paikan numero. Klikkaamalla symboliin, tulee rekisterikorttiin ko. paikka. Kursoria kuljetettaessa kartan päällä, rullaavat karttakoordinaatit karttakuvan alapuolella.

Alkuun

Käsikirjaan

Mikroliitti Oy:n pääsivulle